Jaarverslag 2012, Stichting Pensioenfonds SCA - page 10

Stichting Pensioenfonds SCA Jaarverslag 2012
9
Uitgelicht: Pensioenontwikkelingen
Pas duidelijkheid in 2015
In Nederland wordt gewerkt aan nieuwe wetgeving voor
pensioenen. De verwachting is dat het eerste concept het
daglicht ziet omstreeks medio 2013 en dat na parlementaire
behandeling in 2014 de nieuwe wetgeving in kan gaan vanaf
januari 2015.
Een belangrijk onderdeel daarbij zijn de eerste contouren
van de spelregels van een nieuw financieel toetsingskader
(FTK), geïntroduceerd in een Hoofdlijnennota van
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in
2012. Hiermee is in feite een nieuwe basis gelegd voor de
mogelijke twee pensioenvormen: (1) het
nieuwe nominale
pensioencontract
; vergelijkbaar met het huidige nominale
pensioencontract met een voorwaardelijke indexatie, maar
dan onder een strenger financieel regiem, of (2) een nieuwe
contract vorm, het zogenaamde
reële pensioencontract
. Bij
dit nieuwe type pensioencontract ademen de
pensioen(recht)en mee met zaken als de levensverwachting
en de ontwikkelingen op de financiële markten.
De discussie over hoe deze contracten eruit moeten komen
te zien, en het financiële toezichtkader daarop, is medio mei
2013 nog steeds in volle gang bij de actoren van dit proces.
Een van de belangrijkste discussies is dat het nieuwe FTK
twee uiterste contractvormen aanbiedt waar veel fondsen
niet mee uit de voeten kunnen. De Pensioenfederatie pleit
daarom voor een uitwerking van de Hoofdlijnennota die
sociale partners meer ruimte geeft om een pensioencontract
af te spreken dat past bij de bedrijfstak of onderneming.
Het nieuwe FTK heeft ook zijn uitdagingen. Invoering
hiervan maakt het namelijk mogelijk om alle pensioenen,
dus ook de reeds ingegane pensioenen en in het verleden
opgebouwde pensioenaanspraken, mee te laten bewegen met
zaken als de levensverwachting en de ontwikkelingen op de
financiële markten.
Dit gevoelige onderwerp heeft inmiddels voor veel
maatschappelijke onrust gezorgd. Het onderhavige
onderwerp is in ieder geval met juridische risico’s omgeven.
De Stichting van de Arbeid (STAR) heeft het kabinet dan
ook gevraagd om deze risico’s middels wetgeving bij
pensioenfondsen en sociale partners weg te nemen.
Na de publicatie van de hiervoor genoemde Hoofdlijnennota
volgde in juni nog een rapport over de communicatie-
aspecten van het nieuwe pensioencontract. Het is, naast het
nieuwe FTK en het Wetsvoorstel versterking bestuur
pensioenfondsen, op dit terrein dat naar de mening van de
toezichthouders alvast voorbereidingen kunnen worden
getroffen. Dit mede in reactie op de beslissing van de
nieuwe staatssecretaris Klijnsma om de herziening van het
FTK met een jaar uit te stellen tot 1 januari 2015. Hierdoor
worden sociale partners en fondsbesturen met een jaar
vertraging geconfronteerd.
Bij de sociale partners in Nederland staat de discussie over
de toekomstige pensioenregelingen hoog op de agenda. Er is
duidelijk consensus dat de stabiliteit en toekomst-
bestendigheid van de pensioenregelingen beter moet worden
gewaarborgd en dat deelnemers recht hebben op een
duidelijkheid aangaande indexatie-ambitie en risicohouding.
Deelnemers moeten weten waar ze aan toe zijn, ook al is dat
een bepaalde onzekerheid in de uitkomst.
Het vacuüm in wet- en regelgeving werkt niet bevorderend
op de besluitvorming door sociale partners dan wel de
pensioenfondsen. De wetgever kan niet tot het laatste
moment wachten, anders neemt de uitdaging om het nieuwe
pensioencontract tijdig te implementeren enorm toe.
Nieuw kabinet en regeerakkoord
Ondertussen kwamen in het verslagjaar een nieuw kabinet
en regeerakkoord tot stand en bleek het kabinet-Rutte II nog
enige andere maatregelen voor de pensioensector in petto te
hebben die de aanvullende pensioenen raken. Deze
maatregelen liggen onder meer op het terrein van de AOW,
Anw en de fiscale facilitering van de pensioenopbouw (het
‘Witteveenkader’).
De bestaande synchronisatie tussen de AOW en de
aanvullende pensioenregelingen staat onder druk. In het
verslagjaar is met ingang van 1 april de ingangsdatum van
het AOW-pensioen gewijzigd van de eerste dag van de
maand, waarin de 65-jarige leeftijd wordt bereikt, naar de
verjaardag zelf. Voorts is met het verhogen van de
pensioenleeftijd een geheel
1 ...
Powered by FlippingBook