Jaarverslag 2012, Stichting Pensioenfonds SCA - page 13

Stichting Pensioenfonds SCA Jaarverslag 2012
12
5. Governance pensioenfonds
5.1 Samenvatting
Goed bestuur (governance) heeft drie hoofdelementen:
1.
Organisatie van bestuur;
2.
‘In charge’ zijn op beleid en uitvoering;
3.
De ambitie hebben om voor stakeholders best-practice
beleid en uitvoering te realiseren.
De organisatie van bestuur is in 2012 in de basis gelijk
gebleven als bij de oprichting van het pensioenfonds op 31
december 2010. Het bestuur is van mening dat het ‘in control’
is geweest gedurende 2012 over beleid en uitvoering, inclusief
risicobeheer. In 2012 heeft het bestuur wederom veel aandacht
besteed aan vermogensbeheer en communicatie met
deelnemers. Door aanhoudende focus op kostenefficiëntie zijn
uitvoeringskosten wederom gedaald.
5.2 Beleid, uitvoeringskosten en deskundigheid
In 2012 heeft het pensioenfonds de volgende
documenten/regelingen aangepast:
Actuariële bedrijfstechnische nota (ABTN): aangevuld met
een crisisplan;
Nota van wijziging voor het Pensioen Reglement van Ring
H in verband met tijdelijke aanpassing van de regeling
(door sociale partners).
Betreft uitvoering en beleid heeft het bestuur sterke focus gehad
op vermogensbeheer, communicatie, deskundigheid bestuur en
risicobeheer. In betreffende hoofdstukken van dit jaarverslag
wordt hier toelichting op gegeven.
Uitvoeringskosten
Het bestuur streeft naar een optimale verhouding tussen
kwaliteit en kosten gegeven de uit te voeren
pensioenarbeidsvoorwaarden en het risicoprofiel. Hiertoe voert
het pensioenfonds een zorgvuldig beleid in al haar activiteiten
en probeert het daar waar mogelijk kosten te besparen. Het
fonds heeft ervoor gekozen om de aanbevelingen
‘uitvoeringskosten’ van de koepelorganisatie van de
pensioensector (de Pensioenfederatie) al vanaf 2011 (met pro
forma 2010) uit te voeren (zie tabel). Naar mening van het
bestuur is de dienstverlening verbeterd tegen (wederom) lagere
kosten.
De
vermogensbeheer kosten
zijn relatief laag omdat het
bestuur een bewust kostenbeleid hanteert bij haar vermogens-
beheer, bijvoorbeeld in haar keuze tussen actief en passief
beheer, de complexiteit van de beleggingsproducten en de
selectie van managers mede in relatie tot prestatievergoedingen.
De nieuwe organisatievorm Multi-opf stelde het fonds in staat
haar tarieven scherper uit te onderhandelen. De kostenopgave
wordt verstrekt door MN. De kosten vermogensbeheer in de
jaarrekening geven de kosten die via AZL/rekening courant
lopen en geven een beperkt beeld van de totale kosten.
De
pensioenbeheerkosten
(zie tabel) zijn in 2012 wederom
gedaald mede door nieuwe tariefafspraken in het kader van de
nieuwe multi-opf organisatie vorm. Wel zijn de tarieven
gemiddeld in de sector. Beide ringen hanteren voor het moment
eigen regelingen waardoor synergievoordelen gelimiteerd zijn.
Deskundigheid
Na de inhaalslag in 2011 heeft het bestuur in 2012 een
zelfevaluatie uitgevoerd. Deze heeft getoond dat op alle door de
toezichthouder gedefinieerde deskundigheids- en competentie
gebieden het bestuur ruimschoots voldoet. Enkele elementen
voor aanpassing in de uitvoering zijn afgesproken en worden
sindsdien nagevolgd.
5.3 Verslag van de bestuurscommissies
In 2012 is geen gebruik gemaakt van de Juridische- en Audit
Commissie. Gerelateerde onderwerpen zijn tijdens de reguliere
bestuursvergaderingen door het voltallige bestuur behandeld.
De Investerings Commissie doet haar verslag in Hoofdstuk 6
Vermogensbeheer.
5.4 Naleving wet- en regelgeving
Het afgelopen jaar zijn aan Stichting Pensioenfonds SCA geen
dwangsommen of boetes opgelegd. Er zijn door DNB geen
aanwijzingen aan de fondsen gegeven, noch is een
bewindvoerder aangesteld of is bevoegdheidsuitoefening van
organen van de fondsen gebonden aan toestemming van de
toezichthouder.
5.5 Verwachtingen
Het bestuur verwacht grote veranderingen in governance mede
door nieuwe wet- en regelgeving. Tevens zijn grote
veranderingen te verwachten door wisseling van eigenaars
structuur van aangesloten ondernemingen, specifiek voor de
organisatievorm als multi-opf en mogelijk ook voor de
continuïteit als uitvoerder voor de pensioenarbeidsvoorwaarden.
Stichting Pensioenfonds SCA
Uitvoeringskosten in euro x 1.000
2012 %* 2011** %
*
2010*** %*
2012 %* 2011** %* 2010*** %*
Vermogensbeheer (Bron MN)
Beheervergoeding
758 28 646 29
578 27
693 29
613 29
446 22
Performance gerelateerde kosten
6
0
1
0
7 0
5
0
1 0
10 0
Transactiekosten en overige kosten ex bewaarloon 418 16 417 19
438 21
344 14
377 18
423 21
Bewaarloon
35
1
24
1
21 1
31
1
22 1
21 1
Vermogensbeheer totale kosten
1.216 45 1.088 48
1.044 49
1.073 45 1.013 48
900 44
Pensioenbeheer
652 24 662 29
804 38
543 23
624 29
717 35
Pensioenbeheer per deelnemer in euro
328
405
477
345
399
469
- waarvan kosten extern toezicht
17
22
32
20
22
30
Uitvoeringskosten totaal
1.868 70 1.750 78
1.848 87 1.616 68 1.637 77
1.617 79
Aantal deelnemers (actieven en gepensioneerden)
1.989
1.635
1.687
1.574
1.562
1.528
Gemiddelde vermogen in euro miljoen
269
224
213
239
213
205
* Kosten uitgedrukt ten opzichte van gemiddelde vermogen x 100 (basispunten oftewel bps)
** Aangepast op basis van informatie 2012, met name aanpassing schatting transactiekosten (lager)
*** Pro forma cijfers
Ring H
Ring P
1... ...
Powered by FlippingBook