Jaarverslag 2012, Stichting Pensioenfonds SCA - page 19

Stichting Pensioenfonds SCA Jaarverslag 2012
18
7. Administratie
7.1 Samenvatting
De belangrijkste ontwikkelingen in 2012 waren:
-
het proces omtrent het gebruik van de
pensioenplanner is voor actieve deelnemers
vernieuwd en verduidelijkt;
-
de verzending van UPO’s aan alle deelnemers-
groepen.
7.2 Beleid
Administratie
De pensioen- en de financiële administratie worden
uitgevoerd door AZL N.V. te Heerlen. De administratie
beschikt over een ISAE3402 rapportage. Deze rapportage
verschaft zekerheid over de mate van interne beheersing
en bevat een managementverklaring over het bestaan en
het effectief werken van de beheersmaatregelen.
De pensioenregeling
In april 2012 zijn de bijlagen van de
pensioenreglementen van Ring H en P gewijzigd. De
wijziging betreft hoofdzakelijk een aanpassing van de
flexfactoren. Daarnaast is voor de middelloonregelingen
van Ring H het opbouwpercentage per 1 juni 2012 (tot en
met 31 december 2013) gewijzigd van 1,75% naar 1,54%
vanwege tijdelijke aanpassing van de regeling
overeengekomen door sociale partners.
Verzending UPO
De Uniform Pensioenoverzichten (UPO) zijn voor de
deelnemers en pensioengerechtigden voor Ring H en P in
juli 2012 verzonden.
Aansluiting bij Nationaal Pensioenregister
Op 6 januari 2011 is het Nationaal Pensioenregister
live
gegaan. AZL N.V. was als zogenaamde koploper nauw
betrokken bij de voorbereidingen en het testen hiervan.
Inmiddels is het Nationaal Pensioenregister in 2012, met
medewerking van AZL N.V., doorontwikkeld. Zo is in
2012 onder meer tijdig mogelijk gemaakt om de
gegevens van verevening bij echtscheiding, maar ook het
latent nabestaandenpensioen te tonen.
Single Euro Payments Area (SEPA)
De Europese Commissie heeft met een verordening
bepaald dat de betaalmarkt in Europa moet integreren en
dat standaardisering nodig is. Alle huidige
bankrekeningnummers worden vervangen door een
IBAN en een BIC-code. AZL zal uiterlijk op de
einddatum 1 juli 2013 voldoen aan wet en regelgeving
omtrent het SEPA betalingsverkeer. Dit om te kunnen
garanderen dat wij voor en namens het pensioenfonds aan
de (betalings)verplichtingen kunnen voldoen.
Status Uitkering Arbeidsgeschiktheid (SUAG)
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
(UWV) levert het pensioenfonds gegevens over
arbeidsongeschikten, onder meer om de vrijstelling van
premie te bepalen. UWV werkt aan een nieuw medium
(SUAG) om deze gegevens aan te leveren. UWV beoogt
hiermee een meer complete en meer actuele
gegevenslevering te realiseren. Eind 2012 is het UWV
i.s.m. AZL N.V. begonnen met de uitrol en zal dit nieuwe
product in 2013 verder worden uitgerold.
De pensioenplanner
Het proces omtrent het gebruik van de pensioenplanner
van Ring H en Ring P is in 2012 voor actieve deelnemers
vernieuwd en verduidelijkt. Degene die met vervroegd
pensioen wil gaan zal actief worden gewezen op het
gebruik van de pensioenplanner en ondersteuning door de
AZL N.V.
Herverzekering
De pensioenaanspraken worden in eigen beheer
opgebouwd, maar bepaalde risico’s heeft het fonds
ondergebracht bij een herverzekeringsmaatschappij. Het
fonds heeft de risico’s van overlijden en
arbeidsongeschiktheid herverzekerd. Het pensioenfonds
heeft een contract afgesloten voor deze verzekering per 1
januari 2012 tot en met 31 december 2014 met Delta
Lloyd.
7.3 Verwachtingen
De minister van SzW heeft op 30 mei 2012 zijn
Hoofdlijnennota herziening FTK gepresenteerd. In deze
nota staan de spelregels voor het nieuwe nominale
contract en reële contract. Hoewel dit nieuwe
pensioenstelsel inmiddels is uitgesteld naar 1 januari
2015 is o.a. de AOW-gerechtigde leeftijd inmiddels
verhoogd en worden de pensioenregelingen door de
fiscale spelregels vanaf 2014 steeds soberder.
Naar verwachting zullen de sociale partners daarom in
2013 nader in overleg treden om de invloed van de
politieke ontwikkelingen op de huidige
pensioenregelingen te bespreken. Zodra zicht is op een
nieuwe pensioenregeling zal het pensioenfonds de
uitvoering daarvan afstemmen met sociale partners en bij
uitvoerbaarheid het ter hand nemen.
1... ...
Powered by FlippingBook