Jaarverslag 2012, Stichting Pensioenfonds SCA - page 2

Stichting Pensioenfonds SCA
2012
in één oogopslag :
Rendement op vermogen bedraagt voor Ring H 12,2% en voor Ring P 11,1%
Stijging van belegd vermogen van euro 32,4 miljoen bij Ring H, euro 23,3 miljoen bij Ring P
Dekkingsgraad Ring H is 107,1% en voor Ring P 106,4% eind 2012
Daling van de uitvoeringskosten, mede door multi-opf organisatievorm
Voorlichtingssessies op SCA en DS Smith vestigingen
Geen indexatie per 1 januari 2012
Kerncijfers:
SP SCA SP SCA
Ring H
Ring P
2012
2011
2012 2011 2010
2012 2011 2010
Aantallen:
- Actieve deelnemers
2.278
1.971
1.478 1.150 1.229
800
821
816
- Gewezen deelnemers
1.706
1.711
1.124 1.110 1.054
582
601
610
- Pensioengerechtigden
1.285
1.226
511 485
458
774
741
712
Totaal
5.269
4.908
3.113 2.745 2.741
2.156 2.163 2.138
Belegd vermogen
538.603 482.910 287.523 255.112 220.497 251.080 227.798 212.038
voor risico pensioenfonds
1)
Belegd vermogen
30.286
25.721
18.137 15.275 14.292 12.149 10.446 10.074
voor risico deelnemers
2)
Performance cijfers
2)
- Totaal vastrentende waarden
9,5% 18,2% 2,2% 9,4% 14,4% 1,5%
- Totaal aandelen
18,2% -9,2% 21,2% 18,2% -9,3% 21,2%
- Totaal onroerend goed
1,3% 4,4% -1,5% 1,2% 4,4% -1,5%
Totaal beleggingsportefeuille
12,2% 8,5% 12,4% 11,1% 6,4% 11,9%
Benchmark totale portefeuille
12,6% 8,3% 11,7% 11,3% 6,4% 11,4%
Technische voorziening
504.413
459.915 268.404 242.965 202.919 236.009 216.950 189.878
voor risico pensioenfonds
Voorziening pensioenverplichting
30.286
25.721
18.137 15.275 14.192 12.149 10.446 10.074
voor risico deelnemers
Dekkingsgraad
- Afgeleide rekenrente
2,52% 2,75% 3,45% 2,41% 2,73% 3,45%
- FTK
107,1% 105,0% 108,7% 106,4% 105,0% 111,7%
- Vereiste FTK o.b.v. de strategische mix
113,9% 111,6% 114,6% 113,7% 110,6% 112,9%
- Vereiste FTK o.b.v. de feitelijke mix
114,7% 113,9% 116,1% 114,0% 112,8% 113,5%
Indexatie per 1 januari boekjaar:
- Actieve deelnemers
0% 0% 2% 0% 0% 0%
- Pensioengerechtigden en gewezen
0% 0% 0% 0% 0% 0%
deelnemers
- Pre-pensioeners
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Reserves:
- Algemene reserve
22.970
12.227
18.137 11.346 15.477
4.833
881 11.007
- Bestemde reserve depot overgangsregel
4.164
4.615
982 801 2.101
3.182 3.814 5.370
- Bestemde reserve indexatie
7.056
6.153
nvt
nvt
nvt
7.056 6.153 5.783
Netto resultaat
11.195 -16.743
6.972 -5.431 -2.429
4.223 -11.312 3.794
1) Het belegd vermogen voor risico pensioenfonds is gedefinieerd als het balanstotaal van de activa minus de kortlopende schulden
en overlopende passiva en minus de voorziening pensioenverplichtingen voor risico deelnemers.
2) De performance cijfers gelden enkel voor het belegde vermogen voor risico van het pensioenfonds
1 ...
Powered by FlippingBook