Jaarverslag 2012, Stichting Pensioenfonds SCA - page 20

Stichting Pensioenfonds SCA Jaarverslag 2012
19
8. Communicatie
8.1 Samenvatting
In 2012 is veel aandacht gegeven aan
voorlichtingssessies voor actieve deelnemers op de
werklocaties en aan de pensioengerechtigden. Daarnaast
zijn veel inspanningen verricht voor het verder uitrollen
van de website met onder meer Kwartaal Updates en
reguliere nieuwsberichten. Er is veel aandacht besteed
aan het actueel houden van de website in relatie tot
bestuurssamenstelling, formulieren en documenten.
8.2 Beleid
Het bestuur streeft naar heldere en tijdige communicatie
met deelnemers.
Om dit op structurele basis te realiseren heeft Stichting
Pensioenfonds SCA hiertoe in 2011 een nieuwe website
ontwikkeld. In 2012 is veel aandacht besteed om deze
optimaal in te richten. Extra aandachtpunten waren het
actueel maken en houden van bestuurszaken, formulieren
en documenten en periodieke voortgangsrapportages via
bijvoorbeeld Kwartaal Updates.
De website biedt uitgebreide, actuele en tijdige
informatie (niet limitatief) over:
-
Inzicht in eigen pensioensituatie via een gesloten
website via een individueel wachtwoord
-
Informatie over pensionering en individuele planning
daarvan via de
Pensioenplanner
;
-
De pensioenregelingen;
-
Veel gestelde vragen;
-
Informatie over de financiële positie van het fonds;
-
Organisatie van het fonds;
-
Nieuwsberichten over pensioenissues en het fonds;
-
Bundeling van documenten als formulieren,
regelingen, jaarverslagen, nieuwsberichten, teksten
Absorber en Vizier, etc.
Het bestuur wordt geïnformeerd over het gebruik van de
website. Het is verheugd dat er een duidelijke toename is
waar te nemen.
Naast de website streeft het bestuur naar uitbreiding van
mondelinge communicatie. De volgende voorlichting is
in 2012 verzorgd door de directie/bestuur van het fonds:
-
Spreekuur door de directie;
-
Presentatie (C)OR van SCA Hygiene Products;
-
Presentatie HR, Hoogezand;
-
Diverse voorlichtingssessies voor actieve deelnemers
in Tilburg en Eerbeek (6x), opkomst circa 300
werknemers;
-
Voorlichtingssessie voor pensioengerechtigden
(opkomst circa 90 personen).
In 2012 is een crisisplan opgenomen in de ABTN van het
fonds.
Betreffende communicatie zijn er tal van wettelijke
vereisten, zoals bijvoorbeeld de individuele
communicatie rondom de toegekende indexatie (via
individuele ‘indexatiebrieven’). Samen met de
administrateur AZL wordt deze wettelijke communicatie
uitgevoerd.
In 2012 hebben sociale partners van SCA Hygiene een
tijdelijke regeling afgesproken voor wat betreft
aanpassing van de opbouw. Het pensioenfonds heeft de
deelnemers van Ring H per individuele brief voorgelicht.
De aanpassing van het reglement is gerealiseerd via een
Nota van Wijziging welke op de website is opgenomen.
De directie is in doorlopend overleg met AZL om de
communicatie te verbeteren en uit te breiden.
8.3 Verwachtingen
Stichting Pensioenfonds SCA streeft naar het actueel
houden en uitbreiden van de informatievoorziening van
het fonds via de website.
Vanwege de ontwikkelingen bij de sponsor SCA/DS
Smith voorziet het bestuur additionele voorlichtingen aan
de stakeholders.
Het bestuur zal in 2013 haar communicatieplan aan de
huidige praktijken van de uitvoering aanpassen.
In de maatschappij speelt een belangrijke discussie over
het ‘risico-appetijt’ voor pensioenen. De centrale vraag is
wat deelnemers aan pensioenzekerheid verwachten in
relatie tot de kosten, het risicoprofiel van de beleggingen
en de hoogte van het pensioen.
In het algemeen geldt dat, bij een bepaalde premie, een
zeker
pensioen duurder is en dus per saldo een lager
pensioen zal opleveren dan een pensioen met een
bepaalde onzekerheid maar wel een grotere kans op een
hoger pensioen. De balans hierin is een belangrijk
vraagstuk voor de inrichting van toekomstige regelingen
en de huidige uitvoering.
Voor zowel de sociale partners, die in bespreking zijn
over een toekomstbestendige regeling, alsook voor het
pensioenfonds is dit van belang. Ook de Visitatie
Commissie geeft een aanbeveling voor het voeren van
deze discussie. Het bestuur gaat zich oriënteren op het
uitvoeren van deze dialoog, met mogelijk al een resultaat
in 2013.
1... ...
Powered by FlippingBook