Jaarverslag 2012, Stichting Pensioenfonds SCA - page 24

Stichting Pensioenfonds SCA Jaarverslag 2012
23
10. Risicobeheersing
Het bestuur heeft de risico’s van het fonds geanalyseerd
en een beschrijving hiervan opgenomen in de ABTN.
Conform de circulaire van DNB heeft het bestuur in mei
2012 een crisisplan opgenomen in de ABTN.
Naast de bestaande risicocategorieën kent de Multi-opf
ook beheersmaatregelen voor de uitvoering van strikte
‘ringfencing’. Dit is het gescheiden houden van rechten
en verplichtingen en/of activa en passiva maar ook de
organisatie van deze ringfencing in relatie tot
vermogensbeheer en administratie. In dit hoofdstuk
worden mede de beheersmaatregelen voor deze
ringfencing toegelicht.
De risicocategorieën zijn op hoofdlijnen:
1. Bestuurlijke risico’s
2. Financiële risico’s, waaronder vermogensbeheer
3. Verzekeringstechnisch risico
4. Risico’s op uitbesteding
5. Operationele risico’s
6. Juridische risico’s
7. Ringfencing
Beheersing van deze risico’s is geregeld in
uitvoeringsovereenkomsten, statuten,
pensioenreglementen, contracten, service level
agreements, rapportage-eisen en verantwoording aan
deelnemers, toezichthouders en overige stakeholders. In
samenspraak met externe deskundigen heeft het bestuur
beleid geformuleerd om de risico’s op
bovengeformuleerde zeven risicocategorieën afdoende te
waarborgen.
1.
Bestuurlijke risico’s
Goed bestuur, of te wel ‘governance’, is cruciaal om een
organisatie goed, efficiënt en verantwoord aan te sturen.
Vanuit de maatschappij is er veel aandacht voor dit
onderwerp. Voor pensioenfondsen is de
governancediscussie geconcretiseerd in de Principes voor
Goed Pensioenfondsbestuur (PFG). Deze principes zijn
door de Stichting van de Arbeid opgesteld en in de
Pensioenwet opgenomen.
In de praktijk is een belangrijk bestuurlijk risico bij een
pensioenfonds het potentiële gebrek aan continuïteit in
uitvoering en deskundigheid om professionele
dienstverleners aan te (kunnen) sturen. Het bestuur van
het pensioenfonds heeft dit belangrijke aandachtspunt
ondervangen door de inrichting van een
pensioenfondsdirectie, bestaande uit fulltime
medewerker, zijnde een niet-bestuurslid. De directie van
het fonds wordt momenteel bemand door een directeur-
secretaris.
In termen van governance betekent dit dat het bestuur
zich meer kan concentreren op haar beleidstaken en de
vaststelling daarvan. De pensioenfondsdirectie legt
verantwoording af aan het bestuur en houdt intensief
controle op uitvoering, risicobeheer, advisering, en
verantwoording. Het mandaat van de pensioenfonds-
directie is vastgelegd in een ‘Reglement Pensioenfonds
Directie/Directeur-secretaris’. Dit model is formeel
vastgelegd sinds september 2009 en herzien per 31
december 2010 maar heeft als zodanig gefunctioneerd
sinds de aanstelling van de directeur-secretaris per 1
november 2007. Dit governance model functioneert naar
verwachting.
Belangrijke aandachtspunten van Goed
Pensioenfondsbestuur zijn zorgvuldig bestuur,
deskundigheid, communicatie, openheid, intern toezicht
en verantwoording. Op al deze deelgebieden heeft het
bestuur maatregelen genomen conform bepalingen en
aanbevelingen vanuit de toezichthouder en
pensioenkoepels. Nieuwe ontwikkelingen, vanuit de
wetgever/toezichthouder en of maatschappij worden pro-
actief geadresseerd.
In 2012 heeft het bestuur een zelfevaluatie uitgevoerd.
Hieruit is naar voren gekomen dat het bestuur aan de
deskundigheids- en competentie-eisen voldoet. Enkele
praktische verbeterpunten zijn benoemd die thans worden
uitgevoerd.
2.
Financiële risico’s, waaronder vermogensbeheer
De belangrijkste financiële risico’s van een
pensioenfonds zijn de risico’s verbonden met het beheer
van het pensioenvermogen. Het bestuur van het
pensioenfonds geeft hoge prioriteit aan analyse en
beheersing van deze risico’s.
De uitgangspunten voor het vermogensbeheer zijn
vastgelegd met behulp van de ALM-Studie en het daaruit
voortvloeiende (strategisch) beleggingsbeleid. Het
strategische beleggingsbeleid vormt de basis van het
beleggingsplan dat elk jaar opnieuw wordt vastgesteld
voor het opvolgende jaar.
Fiduciair vermogensbeheerder Mn-Services neemt
voortdurend extra stappen om de kwantitatieve analyse
van de (beleggings)risico’s en de rapportage daarover te
verbeteren. De volgende risico’s staan centraal:
1. Balansrisico.
2. Renterisico.
3. Inflatierisico.
4. Valutarisico.
5. Kredietrisico.
6. Concentratierisico.
7. Weging portefeuille.
8. Illiquiditeits- en liquiditeitsrisico
9. Tegenpartijrisico.
1... ...
Powered by FlippingBook