Jaarverslag 2012, Stichting Pensioenfonds SCA - page 5

Stichting Pensioenfonds SCA Jaarverslag 2012
4
BESTUURSVERSLAG
1.
Bericht van bestuur
2012 is een sleuteljaar geweest. Economisch zijn er nieuwe
piketpaaltjes gezet voor Europa, de VS en economische en
maatschappelijke machtsverhoudingen tussen de ontwikkelde
en opkomende landen. Er tekent zich hortend en stotend een
nieuw fragiel evenwicht af.
Daarnaast zijn er in 2012 belangrijke ontwikkelingen geweest
bij de aangesloten ondernemingen van het pensioenfonds. SCA
heeft een grote overname gedaan (Georgia Pacific) waardoor er
een nieuwe vestiging in Nederland is bijgekomen met 366
nieuwe deelnemers voor het pensioenfonds/Ring H.
Tevens zijn de SCA Packaging activiteiten door SCA verkocht
per 1 juli 2012 aan de Britse firma DS Smith. De
uitvoeringsovereenkomsten tussen Stichting Pensioenfonds
SCA en de SCA Packaging ondernemingen zijn overgegaan op
de nieuwe DS Smith ondernemingen.
En als laatste belangrijke ontwikkeling in 2012, zijn de SCA
werkgevers en werknemers in maart met besprekingen gestart
over de houdbaarheid van de pensioenarbeidsvoorwaarden en
hoe de regelingen naar de toekomst er uit moeten zien. Die
besprekingen zijn nog in volle gang.
Betreft vermogensbeheer was het verslagjaar één en al een
uitdaging voor het pensioenfonds, met name om in te spelen op
steeds wisselende economische krachtenvelden in Europa, de
VS en de rest van de wereld. Er is geen glazen bol voor de
toekomst, maar voor optimalisatie tussen rendement en risico
heeft het pensioenfonds belangrijke voortgang kunnen boeken.
De beleggingsportefeuille is op een aantal wezenlijke
onderdelen aangepast. Zij heeft daarmee nog steeds een relatief
laag risicoprofiel, maar is beter gepositioneerd voor een hoger
rendement/risico verhouding in de huidige volatiele markten.
De rendementen voor Ring H en P bedroegen over 2012
respectievelijk 12,2% en 11,1%. De dekkingsgraden stegen van
105% bij beide ringen tot 107,1% en 106,4%. Het vermogen bij
Ring H nam met euro 32,4 miljoen toe tot euro 287,5 miljoen
en bij Ring P met euro 23,3 miljoen tot euro 251,1 miljoen.
Voor 2012 zijn dat mooie resultaten, temeer daar de
pensioenfondsen in Nederland zich zowat in de ‘perfecte storm’
bevinden: economische slechte tijden, lage rente en oplopende
verplichtingen vanwege langer leven. Vanaf 2009 zijn de
verplichtingen door langer leven bij Ring H met 8,4% gestegen
en bij Ring P met 9,12%. Dit is inclusief een stijging van de
verplichtingen in 2012 met circa 2%.
Ondanks het mooie resultaat in 2012 moet toch worden
vastgesteld dat het herstel van de financiële positie van het
pensioenfonds langzaam gaat. Het belangrijkste gevolg is dat
het fonds nog steeds geen compensatie kan geven voor inflatie.
In januari 2012 is wederom geen indexatie geven en de
resultaten van het jaar geven ook geen indexatieruimte voor in
2013. De indexatie-achterstand voor actieve deelnemers is
inmiddels opgelopen tot 10%-12% en die van gepensioneerden
en slapers tot 6%-8%. De hoge buffers van de eind jaren 2000
zijn, zo zou je het kunnen formuleren, mede opgesoupeerd voor
compensatie voor het langere leven en economische tegenwind.
Mede dankzij de bijstorting van de aangesloten SCA
ondernemingen bij het pensioenfonds in 2012 (over het tekort
van 2011) hoeft het pensioenfonds niet te korten in 2013.
Uiteindelijk zijn het deze ontwikkelingen die aanleiding hebben
gegeven voor sociale partners om in gesprek te gaan over een
regeling die meer toekomstbestendig is en waarbij
verwachtingen en uitkomst goed uitgelegd kunnen worden aan
deelnemers.
In het verslagjaar heeft het pensioenfonds veel aandacht besteed
aan governance van het pensioenfonds en aanhoudende
optimalisatie van de uitvoering, met grote focus om
uitvoeringskosten te verlagen. Volgens de Visitatie Commissie,
die eens in de drie jaar door het bestuur wordt verzocht om de
interne processen te beoordelen, heeft het bestuur een
kwaliteitsslag gemaakt. Naar oordeel van de Visitatie
Commissie is het pensioenfonds kosten efficiënt.
In 2012 heeft het pensioenfonds opnieuw veel tijd geïnvesteerd
in optimalisatie van de communicatie. Een belangrijk medium
hiervoor was de gemoderniseerde website van het
pensioenfonds. Kwartaalberichten zijn geïntroduceerd alsmede
maandelijkse updates van de financiële positie van het fonds en
algemene pensioeninformatie. De pensioenbijdragen in de
ondernemingsbladen Absorber en Vizier worden periodiek op
de website gepubliceerd.
Ook heeft het pensioenfonds op tal van werklocaties van de
ondernemingen op de ‘zeepkist’ gestaan om toelichting te
geven over de pensioenontwikkelingen in Nederland, het
pensioenfonds en om de werking en de procedure van de
‘pensioenplanner’ uit te leggen. De jaarlijkse
voorlichtingsbijeenkomst voor de gepensioneerden van het
pensioenfonds wordt inmiddels met circa 90 oud-collega’s goed
bezocht.
Voor het pensioenfonds wordt 2013 een belangrijk jaar. SCA en
DS Smith, zijn in bespreking over nieuwe
pensioenarbeidsvoorwaarden. Sociale partners zijn
verantwoordelijk voor de inhoud en ondernemingen bepalen in
principe hoe en waar zij de pensioenarbeidsvoorwaarden
worden uitgevoerd. DS Smith heeft de
uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds in eind 2012
opgezegd. Met een opzeggingstermijn van één jaar betekent dit
dat per 1 januari 2014 een andere uitvoerder gekozen kan
worden.
Het bestuur heeft zijn eigen verantwoordelijkheid ten aanzien
van de deelnemers bij veranderingen van
pensioenarbeidsvoorwaarden en de uitvoering van de
pensioenovereenkomst. Naast de externe uitdagingen richt het
bestuur zich dan ook volop op de uitvoering van haar
verantwoordelijkheden gegeven de schuivende panelen bij de
aangesloten ondernemingen.
Het Bestuur
1 ...
Powered by FlippingBook