Jaarverslag 2012, Stichting Pensioenfonds SCA - page 56

Stichting Pensioenfonds SCA Jaarverslag 2012
55
18. Bijlagen
18.1 Overzicht belegd vermogen (in euro x 1.000)
Stichting Pensioenfonds SCA
Overzicht belegd vermogen voor risico pensioenfonds
2012
2011
2012
2011
euro
% euro
%
euro
% euro
%
Onroerende zaken
7.709
3,1% 8.060
3,1%
7.709
3,1% 8.061
3,5%
Aandelen vastgoed
7.788
2,7% 7.982
3,1%
7.788
3,1% 7.982
3,5%
Te ontvangen dividend
-79
0,0%
78
0,0%
-79
0,0%
79
0,0%
Zakelijke waarden
84.878 29,5% 68.012 26,7%
75.112 29,9% 60.832 26,7%
Aandelenfondsen Emerging Markets
27.843
9,7% 15.424
6,0%
26.891 10,7% 13.922
6,1%
Aandelenbeleggingsfonden
57.035 19,8% 52.588
20,6%
48.221 19,2% 46.910 20,6%
Vastrentende waarden
191.856 66,7% 146.813 57,5%
163.051 64,9% 148.427 65,2%
Staatsobligaties
93.169 32,4% 67.617
26,5%
79.611 31,7% 79.498 34,9%
Vastrentende beleggingsfondsen
85.118 29,6% 51316
20,1%
70.809 28,2% 41047 18,0%
Credits
4.402
1,5% 16.794
6,6%
3.046
1,2% 18.311
8,0%
Geldmarktfondsen
10.504
3,7% 16.706
6,5%
7.102
2,8% 8.405
3,7%
Deposito's
7.850
2,7% 11.000
4,3%
5.000
2,0% 6.000
2,6%
Kortlopende vorderingen op banken
-8.810
-3,1% -16.800
-6,6%
-2.000 -0,8% -4.680 -2,1%
Lopende intrest
-377
-0,1%
180
0,1%
-517 -0,2% -154 -0,1%
Derivaten
1.116
0,4% 16.774
6,6%
578
0,2% 3.271
1,4%
Swaps
1.864
0,6% 16.927
6,6%
697
0,3% 3.558
1,6%
Valutatermijncontracten
2
0,0%
59
0,0%
7
0,0%
40
0,0%
Lopende Intrest
-750
-0,3% -212
-0,1%
-126 -0,1% -327 -0,1%
Overige beleggingen en liq. middelen
457
0,2% 3.062
1,2%
1.661
0,7% 892
0,4%
Banken
457
0,2% 3.055
1,2%
1.660
0,7% 889
0,4%
Lopende bankintrest
0
0,0%
7
0,0%
1
0,0%
3
0,0%
Overige kortlopende vorderingen
1.507
0,5% 12.391
4,9%
2.969
1,2% 6.315
2,8%
minus schulden
Vorderingen en overlopende activa
1.918
0,7% 14.716
5,8%
3.161
1,3% 7.625
3,3%
Kortlopende schulden
-409
-0,1% -2.291
-0,9%
-184 -0,1% -1.254 -0,6%
Overlopende passsiva
-2
0,0%
-34
0,0%
-8
0,0% -56
0,0%
Totaal belegd vermogen
287.523 100,0% 255.112 100,0%
251.080 100,0% 227.798 100,0%
Dit
totaal belegd vermogen
kan ook worden berekend uit de balans: totaal aan activa minus kortlopende schulden minus
overlopende passiva en minus voorziening pensioenverplichtingen voor risico deelnemers:
Totaal activa
316.824
295.862
269.859
247.612
Kortlopende schulden
-11.162
-25.441
-6.622
-9.312
Overlopende passiva
-2
-34
-8
-56
Pensioenverplichtingen voor risico deelnemers
-18.137
-15.275
-12.149
-10.446
Totaal belegd vermogen
287.523
255.112
251.080
227.798
Ring H
Ring P
1...
Powered by FlippingBook