Advies

Investeringscommissie

De investeringscommissie van het pensioenfonds bestaat uit 6 leden. Dit zijn bestuurders van het fonds en externe experts op het gebied van vermogensbeheer. De commissie begeleidt het beleid rondom het vermogensbeheer.

De leden van de investeringscommissie zijn:

Naam

Nevenfuncties

Mathijs van Gool, voorzitter

Blue Water Consultancy

Anton van Nunen

Lid IC SP Dela, IC PF Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw en IC SP Friesland/ Campina; lid fin commissie ZLTO, lid van de Adviesraad FMO - IM en Van Nunen & Partners Investments

Richard van Sintemaartensdijk

Essity CBS Accounts Receivable Manager Europe Central & South, Director Essity Holding Netherlands BV

Carolien Quint

Essity Holding Tax Manager

Erik Hulshof

Bestuurder en voorzitter beleggingscommissie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (sinds 01-09-2012); bestuurder en voorzitter beleggingscommissie Stichting Pensioenfonds Hoogovens (sinds 05-10-2020)

U vindt het verslag van de investeringscommissie in het jaarverslag van het pensioenfonds. Dit staat op de documentenpagina van deze website.

Vragen over de investeringscommissie of vermogensbeheer kunt u stellen aan drs. M. (Mathijs) van Gool (directeur) via Mathijs.van.Gool@essity.com.

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Essity legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Dit orgaan heeft vooral een controlerende rol binnen de organisatie van het fonds. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan een kleine adviserende rol.

Taak

Het verantwoordingsorgaan controleert of het bestuur:

  • goede beleidskeuzes heeft gemaakt
  • het beleid goed heeft uitgevoerd en
  • de Principes voor goed pensioenfondsbestuur heeft nageleefd

Het gaat daarbij vooral om de vraag of het bestuur bij zijn beleid op een evenwichtige manier heeft rekening gehouden met de belangen van alle belanghebbenden. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan staat in het jaarverslag. Dit vindt u op de documentenpagina van deze website.
Het verantwoordingsorgaan kan ook ongevraagd advies aan het bestuur geven.

Samenstelling

Het verantwoordingsorgaan bestaat minimaal uit 4 leden. De werknemers worden door 2 leden vertegenwoordigd en de gepensioneerden en werkgever worden elk door 1 lid vertegenwoordigd. De leden zijn benoemd voor een periode van 4 jaar.

Naam

Namens

Nevenfuncties

Marjolein Ennema, voorzitter

werknemers

Essity Customer Marketing Manager

Ruben Vlek, secretaris

werknemers

Essity C&B Manager Nederland

Hans van Dun, lid

gepensioneerden

 

Rutger Lansbergen (lid per 1 januari 2021)

werknemers

Essity EWoW Finance Stream Lead

Peter Kuit, lid

werkgever

Essity HR Director Consumer Goods

Adviserend actuaris

Als het bestuur actuariële vragen heeft, dan kan het advies vragen aan de adviserend actuaris.
De adviserend actuarissen van Stichting Pensioenfonds Essity zijn Aon Hewitt Associates en AZL.

Overige adviseurs

Hieronder vallen externe adviseurs op verschillende vakgebieden, zoals pensioenrecht en beleggingen.

Overzicht

Meer partijen ondersteunen het bestuur van Stichting Pensioenfonds Essity. Een overzicht: