Bestuur en directie

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Essity is de beheerder van het (pensioen)vermogen van de stichting. Het is juridisch eigenaar van de stichting. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering daarvan. Tot de uitvoeringstaken behoren onder meer:

 • de uitvoering van de pensioenregelingen
 • de pensioenadministratie
 • het vermogensbeheer
 • de communicatie met alle betrokkenen
 • het risicobeheer

Het bestuur onderschrijft de Code Pensioenfondsen die de Pensioenfederatie heeft vastgesteld. Deze principes gaan over:

 • zorgvuldig bestuur en deskundigheid
 • intern toezicht en verantwoording
 • openheid en communicatie

Samenstelling

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Essity bestaat uit minimaal 5 bestuursleden. Zij zijn allemaal deelnemer in het fonds of ze zijn deelnemer geweest.

Bestuursleden zijn aangesteld voor een periode van 4 jaar. Voor hun aanstelling toetst De Nederlandsche Bank de bestuursleden. Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:

Naam

Namens

E. (Loek) Ligthart  (voorzitter) werkgevers
C.N.H. (Carolien) Quint (secretaris) werknemers
K. (Kimmo) Boijenga (waarnemend sleutelfunctiehouder risicobeheerfunctie) werknemers
E. (Eddy) Luiken pensioengerechtigden
R. (Richard) van Sintemaartensdijk (waarnemend sleutelfunctiehouder interne auditfunctie) werkgevers

Directie pensioenfonds

De directie van Stichting Pensioenfonds Essity bestaat uit een directeur. Hij voert de dagelijkse werkzaamheden uit voor het fonds. Dit houdt onder meer in:

 • het beleid voorbereiden
 • de contacten onderhouden met externe partijen
 • de communicatie met deelnemers coördineren
 • verschillende organen van het pensioenfonds ondersteunen
 • toezicht houden op uitbestede werkzaamheden

De directeur van Stichting Pensioenfonds Essity is drs. M. (Mathijs) van Gool.

Vermogensbeheerder

Het bestuur maakt gebruik van meerdere vermogensbeheerders. Het vermogen wordt daardoor deskundig beheerd en belegd. De coördinatie van het vermogensbeheer wordt uitgevoerd door Mn-Services Vermogensbeheer B.V. in Den Haag. Dit gebeurt onder controle van het bestuur.

Administrateur

Het pensioenfonds heeft zijn pensioenadministratie uitbesteed aan een uitvoeringsorganisatie, AZL. Andere taken die AZL uitvoert in opdracht van het fonds zijn onder meer:

 • het uitbetalen van de pensioenen
 • communicatie, zoals deze website en uw Uniform Pensioenoverzicht
 • financiële administratie
 • bestuursadvisering

Uitvoerend actuaris

De uitvoerend actuaris berekent elke maand, elk kwartaal en elk jaar de zogeheten voorziening pensioenverplichtingen. Hij berekent hoeveel geld het pensioenfonds moet hebben om er zeker van te kunnen zijn dat (samen met de nog te ontvangen pensioenpremies) de pensioenen kunnen worden betaald. Stichting Pensioenfonds Essity laat dit werk uitvoeren door AZL.

Vragen

Vragen aan het bestuur kunt u stellen aan drs. M. (Mathijs) van Gool (directeur) via Mathijs.van.Gool@essity.com.