Interne controle

Visitatiecommissie

Het intern toezicht van het fonds wordt uitgeoefend door een visitatiecommissie. De taken en bevoegdheden van dit orgaan evenals de samenstelling, benoeming en werkwijze zijn vastgesteld in de statuten van het fonds. De bevindingen van de visitatiecommissie staan in de jaarverslagen. Deze vindt u op de documentenpagina.

Compliance officer

De compliance officer controleert of het pensioenfonds zich aan de wet- en regelgeving houdt. Het doel hiervan is reputatieschade voorkomen. Ook checkt de compliance officer of Stichting Pensioenfonds Essity de gedragscode naleeft.

Sleutelfunctiehouders

In de wet staat dat een pensioenfonds zogenoemde sleutelfuncties moet hebben. Voor deze functies benoemt het fonds sleutelfunctiehouders. Zij bieden tegenwicht en gaan het gesprek aan met het bestuur over bevindingen binnen hun aandachtsgebied. Dit moet bijdragen aan een verhoging van de kwaliteit van de besluitvorming en adequate beheersing van risico’s. Bij ons fonds zijn er sleutelfuncties voor het risicobeheer, het actuariële deel en voor de interne audit.