Verantwoordingsorgaan

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Essity legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Dit orgaan heeft vooral een oordeelsvormende rol binnen de organisatie van het fonds. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan op bepaalde beleidsterreinen adviesrecht.

Taak

Het verantwoordingsorgaan controleert of het bestuur:

  • goede beleidskeuzes heeft gemaakt
  • het beleid goed heeft uitgevoerd en
  • de Principes voor goed pensioenfondsbestuur heeft nageleefd

Het gaat daarbij vooral om de vraag of het bestuur bij zijn beleid op een evenwichtige manier heeft rekening gehouden met de belangen van alle belanghebbenden. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan staat in het jaarverslag. Dit vindt u op de documentenpagina van deze website.
Het verantwoordingsorgaan kan ook ongevraagd advies aan het bestuur geven.

Samenstelling

Het verantwoordingsorgaan bestaat minimaal uit 4 leden. De werknemers worden door 2 leden vertegenwoordigd en de gepensioneerden en werkgever worden elk door 1 lid vertegenwoordigd. De leden zijn benoemd voor een periode van 4 jaar.

Naam

Namens

Nevenfuncties

Marjolein Ennema, voorzitter

werknemers

Essity Customer Marketing Manager

Klaas Schepers, secretaris

gepensioneerden

Vz RvC Rabobank Het Drentse Land,  Eigenaar palKPS Holding BV, Eigenaar pal.RoRo BV

Peter Kuit, lid

werkgever

Essity HR Director Consumer Goods

Edwin Blom, lid

werknemers

Essity (Senior) Infrastructure Developer Service Operations