Betrokken aandeelhouder

Betrokken aandeelhouderschap

In het kader van Shareholder Rights Directive worden transparantieverplichtingen gesteld ten aanzien van beleggingen in aandelen die zijn toegelaten tot de handel op gereglementeerde markten. In onderstaande toelichting wordt hieraan invulling gegeven.

Betrokkenheidsbeleid

Stichting Pensioenfonds Essity (SPE) wil een betrokken aandeelhouder zijn en borgt haar effectieve en duurzame aandeelhoudersbetrokkenheid bij beursgenoteerde bedrijven via een Betrokkenheidsbeleid. SPE heeft de uitvoering van haar Betrokkenheidsbeleid uitbesteed aan haar fiduciair manager MN (zie Betrokkenheidsbeleid).

Beleggingsstrategie afgestemd op het profiel en de looptijd van de verplichtingen

SPE heeft een beleggingskader opgesteld waarbij, vanuit de doelstelling van het pensioenfonds, beschreven wordt hoe deze doelstelling gerealiseerd dient te worden, opgesplitst in beleggingsbeginselen, uitvoeringsbeginselen en risicomanagementbeginselen. Op basis van dit kader worden verschillende onderliggende documenten opgesteld, zoals het matchingkader en returnkader, clusterdocumenten, strategiedocumenten en het jaarlijks Beleggingsplan. In deze documenten wordt vastgelegd hoe in een beleggingscategorie door de fiduciair manager belegd wordt met als doel te voldoen aan de doelstelling van het fonds en daarmee de (lange termijn) verplichtingen.

Fiduciair beheer

Het vermogensbeheer wordt uitgevoerd door fiduciair manager MN en de door MN geselecteerde en gemonitorde interne en externe vermogensbeheerders. In het kader van de Shareholder Rights Directive maakt SPE transparant hoe het mandaat richting de fiduciair manager MN is vormgegeven en rekening houdt met het profiel en de lange termijn verplichtingen van het fonds. SPE heeft een contract voor onbepaalde tijd afgesloten met haar fiduciair manager, waarbij partijen met elkaar redelijke en naar hun opvatting op dat moment marktconforme opzegtermijnen zijn overeengekomen.

SPE belegt in MN fondsen van Mn Services Fondsenbeheer B.V. en kan op basis van maandelijkse liquiditeit in- en uitstappen. Het jaarlijks beleggingsbeleid (beleggingsplan) is integraal onderdeel van de Fiduciair Beheer Overeenkomst. Het Beleggingsplan wordt geijkt op het strategisch beleggingskader waarbij er expliciet rekening gehouden wordt met de doelstelling, de beginselen en de verplichtingen van SPE. De beginselen behelzen zowel financiële als niet-financiële onderwerpen, die daarmee dus van invloed zijn op de beleggingsbeslissingen. Op basis van dit kader en die beginselen worden door de fiduciair manager ook interne en externe vermogensbeheerders geselecteerd en gemonitord. Hiervoor is het manager selectie en beheer beleid opgesteld. Bij de selectie en monitoring van deze vermogensbeheerders wordt er o.a. getoetst of er een duidelijke relatie is tussen de beleggingsfilosofie en of –strategie, beleggingsproces en de uiteindelijke portefeuilleconstructie en transacties die plaats hebben gevonden in de portefeuille.

MN rapporteert op maand- en kwartaal basis aan SPE. De interne en externe managers rapporteren aan de fiduciair manager. Deze input is verwerkt in de rapportages aan SPE. Naast de reguliere rapportages vinden tussentijdse portefeuille evaluaties plaats. Het product evaluatiebeleid schrijft daarnaast voor dat elk product minimaal iedere 3 jaar geëvalueerd wordt waarbij bekeken wordt of de portefeuille nog voldoet aan het raamwerk van gestelde eisen in het strategisch beleggingskader. Langjarige prestaties staan centraal in deze rapportages en evaluaties. Tevens is het beleid manager selectie en beheer er op gericht vermogensbeheerders te selecteren voor welke het profiel (inclusief onderwerpen als track record, beloningsstructuur) aansluit bij de doelstelling van het mandaat.

De beheersing van de vermogensbeheerkosten is een belangrijk thema voor SPE. De beleggingsbeginselen hieromtrent (zie Beleggingskader) spelen een grote rol in de opdracht aan de fiduciair manager. SPE houdt toezicht op de kosten die fiduciair manager en de onderliggende vermogensbeheerders maken. Op jaarbasis rapporteert MN de omloopsnelheid, vermogensbeheer- en transactiekosten van de portefeuille aan SPE.