Jaarverslag 2012, Stichting Pensioenfonds SCA - page 32

Stichting Pensioenfonds SCA Jaarverslag 2012
31
13. Verklaringen
13.1 Verklaring van het Verantwoordingsorgaan
Aan het bestuur van Stichting Pensioenfonds SCA:
Opdracht
In het kader van de PFG-principes, zoals die in de Pensioenwet
zijn opgenomen, is het Verantwoordingsorgaan (VO) gevraagd
een waardeoordeel te geven over het gevoerde beleid en
uitvoering over 2012.
Uitvoering
Het VO concentreert haar werkzaamheden op de volgende
aspecten:
-
het VO gaat na of het gevoerde beleid van het bestuur in
overeenstemming is met de pensioenfondsdoelstellingen
zoals geformuleerd in de statuten van het fonds, de
overeenkomsten met de werkgever(s) en de
pensioenreglementen;
-
het VO gaat na of de uitvoering in lijn is met het
geformuleerde beleid;
-
het VO gaat na of er maatregelen worden genomen voor
verdere optimalisatie van het beleid;
-
op basis van haar observaties geeft het VO advies aan het
bestuur.
Het VO heeft afspraken gemaakt met het bestuur en directie om
haar taken uit te kunnen voeren. Hiertoe behoren onder meer
het overleggen van de notulen van de bestuursvergaderingen,
het bijwonen van 1 of meer bestuursvergaderingen, formeel en
informeel overleg met de directie en/of het bestuur door het jaar
heen en formele verantwoording van het bestuur aan het
Verantwoordingsorgaan. Nadere invulling van de uitvoering
zijn beschreven in het Reglement van het VO.
Hoewel het VO op afstand staat, is het van mening dat de
huidige afspraken met het pensioenfonds het in gelegenheid
stelt een oordeel en advies te vormen over het beleid en de
uitvoering.
Conclusie, oordeel en advies
Wij zijn van mening dat het bestuur in 2012 het beleid en
uitvoering van de activiteiten van Stichting Pensioenfonds SCA
pro-actief heeft uitgevoerd en ‘in control’ is geweest. Het VO
heeft de volgende bevindingen, oordelen en advies per
deelactiviteit:
Bestuur en corporate governance
Het VO stelt vast dat het bestuur additionele stappen heeft gezet
in de ‘zelf-evaluatie’van het bestuur en extra aandacht geeft aan
individuele opleidingstrajecten van bestuurders. Het bestuur is
naar mening van het VO voldoende deskundig en ervaren. Het
bestuur heeft geen externe deskundige in het bestuur maar
maakt wel gebruik van externe deskundigen in de bestuurs
Investerings Commissie. De VO is van mening dat mede door
deze externe adviseurs het fonds over voldoende expertise bezit
om als ‘countervailing power’ te opereren naar de
vermogensbeheerders. De totale bestuursorganisatie met een
deskundig bestuur, professionele directie en een deskundige
Investerings Commissie heeft geleid tot een strak aangestuurde
organisatie die voor lage kosten de pensioenregelingen efficiënt
uitvoert. Wel vraagt het VO aandacht voor het tijdig opvolgen
van de openstaande bestuursvacatures en die van het VO.
Vermogensbeheer en financiële positie
Vermogensbeheer
: net als in voorgaande jaren voert het bestuur
een pro-actief vermogensbeheer. Zowel het bestuur als het VO
heeft geen glazen bol, maar naar het inzicht van het VO heeft
het bestuur verstandige stappen gezet in relatie tot de turbulente
financiële markten. De observatie van de Visitatie-Commissie
dat het bestuur met een actief beleid stuurt op behoud van
vermogen lijkt het VO in deze tijden een verstandig keuze. Het
VO complimenteert het bestuur met de transparantie in kosten
en het lage niveau daarvan in relatie tot het risico-profiel van
het fonds.
Financiële positie
: Het VO deelt de mening van het bestuur dat
weliswaar het behaalde resultaat van 2012 naar tevredenheid is
maar dat de fundamentele vooruitzichten nieuwe oplossingen
vragen. De uitdagingen van langer leven maken nieuwe
afspraken tussen werkgever en werknemers nodig zodat het
fonds met de beschikbare financiële middelen aan de
toezegging en verwachting kan voldoen.
Administratie
Het VO stelt vast dat alle partijen zich krachtig blijven inzetten
om dit voortdurende proces optimaal uit te voeren.
Communicatie
Naar inzicht van het VO heeft het bestuur de communicatie-
inspanningen met deelnemers –terecht- aanzienlijk opgevoerd.
Met de professionele website is een degelijk fundament voor de
communicatie gelegd. De actieve voorlichtingen door de
directie/bestuur op vestigingen is in optiek van het VO zeer
wenselijk. Het VO vraagt het bestuur deze actieve
communicatie voort te zetten.
Risicobeleid
Naar oordeel van het Verantwoordingsorgaan heeft het bestuur
een prudent risicobeleid gevoerd, met name in haar
vermogensbeheer. Het VO is blij met het initiatief om in 2013
op alle locaties alle deelnemers voorlichting te geven over
risico’s voor pensioenen en het ‘risico-appetite’ van de
deelnemers te peilen.
Algemeen
Door verschuivende panelen bij de aangesloten werkgevers en
de pensioenontwikkelingen in Nederland in het algemeen
verwacht het VO een uitermate grote verantwoordelijkheid bij
het bestuur voor in 2013. Het VO verzoekt het bestuur alle
mogelijke maatregelen te nemen om haar belangen te
behartigen, mede met noodzakelijke juridische ondersteuning
en vraagt het bestuur haar nauw te betrekken bij de
ontwikkelingen.
Eerbeek, 24 mei 2013
G. Kersten, voorzitter
W. Janssen, secretaris en
H. van Dun
Reactie van bestuur
Het bestuur bedankt het Verantwoordingsorgaan voor hun
werkzaamheden, oordeel en advies. Het bestuur zal het advies
van het Verantwoordingsorgaan in haar beleid en uitvoering,
waar mogelijk, opvolgen. Het bestuur zal het VO nauw op de
hoogte houden van de ontwikkelingen in 2013.
Zeist/Eerbeek, 27 mei 2013
Het bestuur
.
1... ...
Powered by FlippingBook