Jaarverslag 2012, Stichting Pensioenfonds SCA - page 53

Stichting Pensioenfonds SCA Jaarverslag 2012
52
16. Overige gegevens
16.1 Gebeurtenissen na balansdatum
-
Vanwege de overname van SCA Packaging door DS
Smith én de opzegging van de
uitvoeringsovereenkomst van DS Smith houdt het
bestuur rekening met mogelijke ontwikkelingen
waarbij het opsplitsen van het Multi-opf een
mogelijk scenario is. Het bestuur heeft besloten,
gegeven de ontwikkelingen bij de werkgevers, een
juridische scenario-analyse te laten uitvoeren opdat
het zijn verantwoordelijkheden en taken naar
behoren kan uitvoeren.
16.2 Resultaatbestemming
In de bestuursvergadering van 12 juni 2013 heeft het
bestuur besloten het saldo over 2012 als volgt te
verdelen:
Stichting Pensioenfonds SCA
Resultaatbestemming in Euro x 1.000
Ring H Ring P
Algemene reserve
6.791 3.952
Bestemde reserve (depot overgangsregeling)
181 -632
Bestemde reserve (indexatiereserve)
n.v.t.
903
Totaal
6.972 4.223
1...
Powered by FlippingBook