Jaarverslag 2012, Stichting Pensioenfonds SCA - page 54

Stichting Pensioenfonds SCA Jaarverslag 2012
53
17. Verklaringen
17.1 Actuariële verklaring
Opdracht
Door Stichting Pensioenfonds SCA te Amsterdam is
aan Triple A – Risk Finance Certification B.V. de
opdracht verleend tot het afgeven van een actuariële
verklaring bij Ring H en Ring P als bedoeld in de
Pensioenwet over het boekjaar 2012.
Gegevens
De gegevens waarop mijn onderzoek is gebaseerd, zijn
verstrekt door en tot stand gekomen onder de
verantwoordelijkheid van het bestuur van het
pensioenfonds.
Voor de toetsing van de fondsmiddelen en voor de
beoordeling van de vermogenspositie heb ik mij
gebaseerd op de financiële gegevens die ten grondslag
liggen aan de jaarrekening.
In overeenstemming met de richtlijn “Samenwerking
tussen accountant en actuaris ter zake van de controle
van verantwoordingen van verzekeringsinstellingen”
heeft de accountant van het pensioenfonds mij
geïnformeerd over zijn bevindingen ten aanzien van de
betrouwbaarheid en de volledigheid van de
administratieve basisgegevens en de overige
uitgangspunten die voor mijn oordeelsvorming van
belang zijn.
Werkzaamheden
Ter uitvoering van de opdracht heb ik onderzocht of is
voldaan aan de artikelen 126 tot en met 140 van de
Pensioenwet. De door het pensioenfonds verstrekte
administratieve basisgegevens zijn zodanig dat ik die
gegevens als uitgangspunt van de door mij
beoordeelde berekeningen heb aanvaard.
Als onderdeel van de werkzaamheden voor de
opdracht:
heb ik ondermeer onderzocht of de technische
voorzieningen, het minimaal vereist eigen
vermogen en het vereist eigen vermogen
toereikend zijn vastgesteld, en
heb ik mij een oordeel gevormd over de
vermogenspositie van het pensioenfonds.
Mijn onderzoek heb ik zodanig uitgevoerd, dat een
redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de
resultaten geen onjuistheden van materieel belang
bevatten. Ik heb mij een oordeel gevormd over de
waarschijnlijkheid waarmee het pensioenfonds de tot
balansdatum aangegane verplichtingen kan nakomen,
mede in aanmerking nemend het financieel beleid van
het pensioenfonds.
De beschreven werkzaamheden en de uitvoering
daarvan zijn in overeenstemming met de binnen het
Actuarieel Genootschap geldende normen en
gebruiken, en vormen naar mijn mening een
deugdelijke grondslag voor mijn oordeel.
Oordeel
De technische voorzieningen zijn, overeenkomstig de
beschreven berekeningsregels en uitgangspunten, als
geheel bezien toereikend vastgesteld. Het eigen
vermogen van het pensioenfonds is op de balansdatum
lager dan het wettelijk vereist eigen vermogen, maar
niet lager dan het wettelijk minimaal vereist eigen
vermogen. Gemeten naar de wettelijke maatstaf is ten
aanzien van de verplichtingen, aangegaan tot
balansdatum, sprake van een reservetekort.
Met inachtneming van het voorafgaande heb ik mij
ervan overtuigd dat is voldaan aan de artikelen 126 tot
en met 140 van de Pensioenwet, met uitzondering van
artikel 132 (Ring H en Ring P).
De vermogenspositie van zowel Ring H als Ring P van
Stichting Pensioenfonds SCA is naar mijn mening niet
voldoende, vanwege het reservetekort.
Amsterdam, 28 mei 2013
drs. J.J.M. Tol AAG RBA
verbonden aan Triple A – Risk Finance Certification
B.V.
1...
Powered by FlippingBook