Jaarverslag 2012, Stichting Pensioenfonds SCA - page 8

Stichting Pensioenfonds SCA Jaarverslag 2012
7
3. Toelichting bestuur en organisatie
Inleiding
Stichting Pensioenfonds SCA is een multi-opf
pensioenfonds en is gestart op 31 december 2010.
Deze multi-opf is ontstaan uit een juridisch fusie tussen
Stichting Pensioenfonds SCA Hygiene Products Nederland
en Stichting Pensioenfonds ’t Anker (voor de SCA
Packaging activiteiten). Op het moment van de fusie zijn de
(oude) juridische voorgangers opgeheven. In het multi
-
opf
worden de rechten en plichten van de juridische voorgangers
strikt gescheiden van elkaar uitgevoerd (ringfencing) in
zogenaamde ringen. De rechten en plichten van Stichting
Pensioenfonds SCA Hygiene Products Nederland zijn
ondergebracht in ‘Ring H’ (H van Hygiene) en die van
Stichting Pensioenfonds ’t Anker in ‘Ring P’ (P van
Packaging). Stichting Pensioenfonds SCA heeft de stichting
als rechtsvorm en is statutair gevestigd in Amsterdam. De
correspondentie adressen zijn Zeist en Eerbeek.
Doelstelling en bevoegdheden
Stichting Pensioenfonds SCA heeft ten doel het uitvoeren
van pensioenovereenkomsten (van Ring H en P) en in het
kader daarvan het verstrekken of doen verstrekken van
pensioen- of andere uitkeringen aan deelnemers, gewezen
deelnemers en pensioengerechtigden één en ander in
overeenstemming met de bepalingen van de statuten van het
pensioenfonds en de pensioenreglementen en
uitvoeringsovereenkomst van betreffende ringen. Het
bestuur is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de
overeengekomen pensioenregelingen, dus voor zowel Ring
H als P.
De financiering van de pensioenvoorziening van Ring H
vindt plaats door aangesloten SCA ondernemingen. De
uitvoeringsovereenkomsten tussen de werkgevers en het
pensioenfonds/Ring H is laatst vastgelegd op 1 januari 2009.
De financiering van de pensioenvoorziening van Ring P
vindt plaats door bijdragen van de werkgevers en
werknemers. Van 1 januari – 30 juni 2012 waren dit de
werkgevers en werknemers van SCA Packaging. Op 1 juli
2012 zijn de SCA Packaging ondernemingen overgenomen
door de Britse firma DS Smith. Vanaf deze dag voert het
pensioenfonds de bestaande uitvoeringsovereenkomst (van
Ring P) uit voor de DS Smith ondernemingen (DS Smith
Packaging Netherlands B.V., DS Smith Recycling Benelux
B.V. en DS Smith Packaging Barneveld B.V.). De
uitvoeringsovereenkomst tussen de werkgever(s) en het
pensioenfonds/Ring P is laatst vastgelegd op 1 januari 2009
en zijn bij de overname ongewijzigd overgegaan naar de
nieuwe DS Smith ondernemingen. DS Smith heeft in een
brief van 14 december 2012 aan het pensioenfonds de
uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds/Ring P
opgezegd. Met een jaar opzegtermijn loopt daarmee de
uitvoeringsovereenkomst tot en met 31 december 2013.
Het fonds heeft een actuariële en bedrijfstechnische nota
(ABTN) waarin gemotiveerd (per ring) is omschreven welk
beleid wordt gevoerd om de doelstelling van het fonds te
kunnen nakomen.
Organisatie van het fonds
Bestuur en directie
Het bestuur van Stichting Pensioenfonds SCA bestaat uit
tien personen. Vier bestuursleden worden voorgedragen
voor benoeming door de werkgever, vier leden worden
voorgedragen door de aan de ondernemingen verbonden
ondernemingsraden en twee leden worden via verkiezingen
gekozen en voorgedragen door en uit de
pensioengerechtigden. De benoeming van bestuurders door
het bestuur geschiedt conform een daartoe in 2011 opgesteld
reglement. De bestuursleden worden niet bezoldigd. De
samenstelling van het bestuur eind 2012 wordt weergegeven
op pagina 5.
Directie
Sinds 1 november 2007 heeft het fonds een directeur-
secretaris aangesteld die de dagelijkse werkzaamheden
uitvoert voor het fonds. De directeur is in dienst van
Stichting Pensioenfonds SCA en wordt bezoldigd door het
fonds. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
van de Pensioenfonds Directie/Directeur-secretaris zijn
vastgelegd in een reglement, laatstelijk vastgesteld per 31
december 2010.
Vergaderingen
Het bestuur is in 2012 zes keer bijeengeweest voor reguliere
vergaderingen (16 februari, 13 juni, 4 september, 14
november en 29 november) en één extra
bestuursvergadering (10 mei).
Betrouwbaarheid en deskundigheid
Het bestuur draagt er zorg voor dat de deskundigheid en
betrouwbaarheid van degenen die het beleid van het fonds
bepalen of mede bepalen buiten twijfel staat. Daarnaast is er
voor het bestuur, leden van de commissies en andere
verbonden personen een gedragscode opgesteld. In 2011 is
een nieuw ‘Reglement Bestuursbenoemings en
Deskundigheidsplan’ opgesteld dat van kracht is vanaf 3
augustus 2011. In 2012 heeft het bestuur een zelfevaluatie
uitgevoerd.
Principes Goed Pensioenfondsbestuur
De besturen onderschrijven de Principes voor goed
pensioenfondsbestuur die de Stichting van de Arbeid heeft
vastgesteld en streeft er naar om deze principes na te leven.
In Hoofdstuk 5 wordt het beleid rondom governance
toegelicht.
Bestuurscommissie(s)
Het pensioenfonds heeft een Investering Commissie (IC).
De IC geeft advies over de beleggingen van zowel Ring H
als Ring P en heeft naast bestuurders externe deskundigen
als lid. De IC heeft een centrale rol in de dagelijkse
uitvoering van het vermogensbeheer. Zij is het
aanspreekpunt voor de fiduciair vermogensbeheerder en
heeft een brede voorlichtende en adviserende rol naar het
bestuur. Voor de uitvoer van specifieke taken kan het
bestuur een ad-hoc commissie instellen.
Conform de statuten van Stichting Pensioenfonds SCA
kunnen de bestuurders van Ring H of Ring P vooroverleg
organiseren om voorstellen voor het voltallige bestuur voor
te bereiden. In dat geval is er sprake van Commissie Ring H
1 ...
Powered by FlippingBook