Jaarverslag 2012, Stichting Pensioenfonds SCA - page 12

Stichting Pensioenfonds SCA Jaarverslag 2012
11
4. Samenvatting beleid 2012
Het pensioenfonds concentreert haar beleid op de volgende
kernactiviteiten:
1
Organisatie van ‘goed bestuur’ oftewel
(Good) Governance;
2 Vermogensbeheer en beleid financiële positie
3 Administratie;
4 Communicatie;
5 Risicobeheer.
Een gedetailleerd verslag over het gevoerde beleid wordt in
navolgende hoofdstukken gegeven. Hieronder volgt een korte
samenvatting van de belangrijkste beleidsontwikkelingen.
Governance
De structuur van het bestuur is gelijk gebleven aan de structuur
die is geïntroduceerd op 31 december 2010 bij de oprichting
van het Multi-opf Stichting Pensioenfonds SCA. In 2012 zijn de
volgende documenten en reglementen aangepast dan wel
vernieuwd dan wel nieuw opgezet:
-
Actuariële bedrijfstechnische nota (ABTN): aangepast
(uitbreiding met Crisisplan);
-
Nota van wijziging voor het Pensioen Reglement van Ring
H in verband met tijdelijke aanpassing van de regeling
(door sociale partners);
Het bestuur is van mening dat de organisatie van bestuur en de
samenstelling daarvan haar in staat stelt ‘in charge’ te zijn en te
blijven over het beleid en de uitvoering van de activiteiten van
het pensioenfonds. In 2012 heeft het bestuur voor het eerst een
zelfevaluatie bestuur uitgevoerd. Het bestuur is tot de conclusie
gekomen dat het ruimschoots voldoet aan deskundigheids- en
competentie-eisen. Enkele individuele bijscholingen zijn
geïdentificeerd en deels geeffectueerd in 2012.
Vermogensbeheer en beleid financiële positie
Het bestuur heeft in 2012 een actief vermogensbeheerbeleid
gevoerd om in te spelen op de mondiale economische
ontwikkelingen en om de rendement/risicoverhouding van de
beleggingsportefeuilles te verbeteren. De belangrijkste
maatregelen in 2012 waren (voor beide ringen):
1.
Transitie van de beleggingen in bedrijfsobligaties naar een
nieuw bedrijfsobligatie beleggingsfonds met laag belang in
de (risicovolle) banksector;
2.
Verkoop van de illiquide obligaties in de portefeuille;
3.
Omruil van lange rente swaps voor fysieke staatsobligaties
met behoud van rente-afdekkingspercentages en aankoop
van bedrijfsobligaties;
4.
Rebalancing van de portefeuille naar 60% Matching
Portefeuille en 40% Return Portefeuille via verkoop van
Nederlandse en Duitste staatsobligaties en aankoop
(staats)obligaties in opkomende markten (Emerging
Market Debt, EMD). Voor Ring H betrof dit een transactie
van euro 20 miljoen en bij Ring P euro 15 miljoen;
5.
Uitvoering van het Investeringsplan 2013 in december
2012: (1) fine tuning van de rente-afdekking op de nieuwe
rentecurve, de Ultimate Forward Rate, UFR, (2) aankoop
aandelen opkomende markten en (3) verlaging van de
valuta-afdekking van de Amerikaanse dollar versus de
euro van 100% naar 75%.
In 2012 behaalde Ring H een totaalrendement (na kosten) van
12,2% en Ring P 11,1%. Het belegd vermogen van Ring H is
gestegen met euro 32,4 miljoen tot euro 287,5 miljoen. Het
belegde vermogen van Ring P is gestegen met euro 23,3
miljoen tot euro 251,1 miljoen. De verplichtingen stegen door
rentedaling (H/P: de afgeleide rekenrente daalde van
2,75%/2,73% tot 2,52%/2,41%). Per saldo steeg de
dekkingsgraad van Ring H van 105% naar 107,1% en van Ring
P van 105% naar 106,4%.
Kosten
: de Pensioenfederatie (de koepelorganisatie van de
pensioensector) heeft aanbevelingen gedaan over rapportage
van pensioenuitvoeringskosten, opgesplitst in kosten
vermogensbeheer en kosten pensioenbeheer. Het pensioenfonds
verstrekt vanaf het eerste rapportagejaar (2011) de kosten
conform de nieuwe aanbevelingen.
De totale kosten voor
Ring H
uitgedrukt als percentage van het
gemiddelde vermogen bedroegen in totaal 0,68% (68
basispunten, bps), waarvan 44 bps voor vermogensbeheer
(inclusief transactiekosten) en 24 bps voor kosten
pensioenbeheer (euro 328 per deelnemer).
Bij
Ring P
zijn deze bedragen respectievelijk 66 bps (43 bps +
23 bps) en euro 345. De kosten zijn daarmee in 2012 ten
opzichte van 2011 aanzienlijk lager (totaal Ring H 2011: 82 bps
en Ring P 82 bps).
In 2012 zijn er nieuwe continuïteitsanalyses uitgevoerd.
Uitgaande van (toegestane) rendementen van 5,2% voldoen
zowel Ring H als P aan de consistentietoetsen voor vermogens
en indexatieverwachtingen.
Administratie en pensioenregelingen
De pensioen- en de financiële administratie worden uitgevoerd
door AZL N.V. te Heerlen. De administratie beschikt over een
ISAE3402 rapportage. Deze rapportage verschaft zekerheid
over de mate van interne beheersing en bevat een
managementverklaring over het bestaan en het effectief werken
van de beheersmaatregelen.
In april 2012 zijn de bijlagen van de pensioenreglementen van
Ring H en P gewijzigd. De wijziging betreft hoofdzakelijk een
aanpassing van de flexfactoren. Daarnaast is voor de
middelloonregelingen van Ring H het opbouwpercentage per 1
juni 2012 (tot en met 31 december 2013) gewijzigd van 1,75%
naar 1,54% vanwege tijdelijke aanpassing van de regeling
overeengekomen door sociale partners.
Het proces omtrent het gebruik van de pensioenplanner van
Ring H en Ring P is in 2012 voor actieve deelnemers
vernieuwd en verduidelijkt. Degene die met vervroegd pensioen
wil gaan zal actief worden gewezen op het gebruik van de
pensioenplanner en ondersteuning door de AZL N.V.
Communicatie
In 2012 is veel aandacht gegeven aan voorlichtingssessies voor
actieve deelnemers op de werklocaties en aan de
pensioengerechtigden. Daarnaast zijn veel inspanningen
verricht voor het verder uitrollen van de website met onder
meer Kwartaal Updates en reguliere nieuwsberichten. Er is veel
aandacht besteed aan het actueel houden van de website in
relatie tot bestuurssamenstelling, formulieren en documenten.
Risicobeheer
Het pensioenfonds besteedt veel aandacht aan risicobeheer. De
belangrijkste aandachtsgebieden zijn:
1.
Organisatie van ‘goed bestuur’;
2.
In controlezijn op visie, beleid en uitvoering;
3.
Zorgvuldig vermogensbeheer in kader van risicoprofiel
arbeidsvoorwaarden, prudent beleid en wettelijke kaders;
4.
Gedetailleerde risicomonitoring en rapportages;
5.
Verantwoording aan deelnemers en belanghebbenden.
1... ...
Powered by FlippingBook