Jaarverslag 2012, Stichting Pensioenfonds SCA - page 16

Stichting Pensioenfonds SCA Jaarverslag 2012
15
6. Vermogensbeheer
6.1 Samenvatting
De rode draad voor het vermogensbeheer in 2012 was
verbetering van de rendement/risico verhouding van de
portefeuille.
De aanpassingen zijn uitgevoerd vanuit de waarnemingen
dat de wereldeconomie groeit, maar dat de kans op zeer
negatieve ontwikkelingen in bijvoorbeeld Europa en de
Verenigde Staten nog steeds aanwezig is. Stichting
Pensioenfonds SCA heeft een reservetekort. Dit betekent
ook dat het risico-budget voor de beleggingen niet hoger
mocht zijn dan vóór de herstelfase. Met het beschikbare
risico-budget zijn mogelijkheden gezocht en gevonden
voor het verbeteren van de rendement/risico verhouding.
Op hoofdlijnen heeft dit geresulteerd in vermindering van
risico’s in de matching portefeuille en verschuiving van
vrijkomende middelen naar hogere rendementsinves-
teringen in ondermeer staatobligaties van opkomende
markten in de return portefeuille.
Als gevolg hiervan is de overweging van aandelen in de
portefeuille zakelijke waarden verlaagd en is het
potentieel op rendement ten opzichte van de negatieve
netto rendementen op Europese staatsobligaties en cash
toegenomen. Het uitgevoerde beleid heeft geleid tot een
gering hoger balansrisico, doch binnen het risico-budget.
Het beleid van een rente-afdekking van rond de 50% is
ongewijzigd gebleven al is deze wel gering verlaagd tot
circa 48% door marktontwikkelingen en introductie van
de Ultimate Forward Rate.
Het beleid naar de toekomst blijft gericht op een beperkt
risico en verdere optimalisatie van de rendement/risico
verhouding.
6.2 Beleid
Het beleggingsbeleid in 2012 kende (op hoofdlijnen) de
volgende maatregelen:
1.
Transitie van de beleggingen in bedrijfsobligaties
naar een nieuw bedrijfsobligatie beleggingsfonds
met laag belang in de (risicovolle) banksector;
2.
Verkoop van de illiquide obligaties in de Matching
portefeuille;
3.
Omruil van lange rente swaps voor fysieke
staatsobligaties met behoud van rente-
afdekkingspercentages en aankoop van
bedrijfsobligaties;
4.
Rebalancing van de portefeuille naar 60% Matching
Portefeuille en 40% Return Portefeuille via verkoop
van Nederlandse en Duitse staatsobligaties en
aankoop (staats)obligaties in opkomende markten
(Emerging Market Debt, EMD). Voor Ring H betrof
dit een transactie van euro 20 miljoen en bij Ring P
euro 15 miljoen;
5.
Uitvoering van het Investeringsplan 2013 in
december 2012: (1) fine tuning van de rente-
afdekking op de nieuwe rentecurve, de Ultimate
Forward Rate, UFR, (2) aankoop aandelen
opkomende markten en (3) verlaging van de valuta-
afdekking (alleen binnen de return portefeuille) van
de Amerikaanse dollar versus de euro van 100% naar
75%.
De Investerings Commissie (IC) is, samen met
vertegenwoordiging van MN, in 2012 vijf keer bijeen
geweest waaronder één keer via een teleconference call.
De notulen van de IC vergaderingen worden elke
bestuursvergadering toegevoegd en besproken. De IC
doet mondeling verslag in de bestuursvergaderingen over
de laatste ontwikkelingen, inzichten en mogelijke
vervolgstappen.
Toelichting op beleidsstappen:
Ad 1. Ander fonds belegging bedrijfsobligaties
De banken in Europa staan er over het algemeen slecht
voor. En, in geval van deconfiture, is het niet meer
ondenkbaar dat de politiek besluit dat ook investeerders
moeten meebetalen. Ondanks de hogere spreads
(vergoedingen) op de bankenbedrijfsobligaties is in
2011/2012 door MN besloten een nieuw
bedrijfsobligatiefonds Europa op te zetten met een grote
onderweging van financiële instellingen. Stichting
Pensioenfonds SCA deelt de analyse van MN. Het
bestuur acht de ‘staartrisico’s’ van deze instellingen te
hoog in relatie tot hun positie als beleggingscategorie in
de veilige matching portefeuille. Het bestuur heeft
besloten haar portefeuille bedrijfsobligaties Europa in
zijn geheel over te zetten naar het nieuwe
bedrijfsobligatiefonds Europa van MN.
Ad 2. Verkoop illiquide obligaties
In 2006 is in de portefeuilles van de voorgangers van
Ring H en Ring P een beleggingscategorie illiquide
obligaties opgenomen. In afgelopen jaren is de positie
afgebouwd. In 2012 namen de spreads weer toe als
gevolg van toenemende onzekerheid en heeft het bestuur
besloten het restant van deze beleggingscategorie (circa
euro 2 miljoen per ring) te verkopen.
Ad 3. Nieuwe inrichting rente-afdekking en
uitbreiding beleggingen in bedrijfsobligaties
In 2012 was er sprake van een groot krachtenveld op de
lange termijn rente-ontwikkeling. De verwachting was,
en is ook uitgekomen, dat de lange rente zou stabiliseren
en mogelijk dat de swaprente zou toenemen. Het bestuur
heeft besloten de lange renteswaps om te ruilen voor
fysieke staatsobligaties met behoud van de rente-
afdekkingspercentages. De vrijkomende middelen zijn
aangewend voor aankoop van het nieuwe
bedrijfsobligatiefonds Europa.
Ad 4. Rebalancing portefeuille naar 60/40
Het concentratierisico in de matching portefeuille naar
Nederlandse en Duitse obligaties is in 2012 toegenomen
1... ...
Powered by FlippingBook