Jaarverslag 2012, Stichting Pensioenfonds SCA - page 21

Stichting Pensioenfonds SCA Jaarverslag 2012
20
9. Premie-, Franchise- en Indexatiebeleid
9.1 Premiebeleid Ring H
Het pensioenfonds heeft de (totale)pensioenpremie voor de thans
geldende pensioenregelingen per 1 januari 2012 vastgesteld op
21,4% van de salarissom. In 2012 is echter gebleken dat deze
premie niet opgebracht kon worden door sociale partners. Ingaande
vanaf 1 juni 2012 zijn sociale partners een tijdelijke aanpassing van
de regeling overeengekomen (verlaging van het opbouwpercentage
van 1,75% tot 1,54%, zijnde het actuariële equivalent van de 2%-
punt premieverhoging van 1 januari 2012) die geldt tot 31
december 2013. Het pensioenfonds heeft hierover gecommuniceerd
met de deelnemers en een Nota van Wijziging opgesteld voor het
reglement. Deze is inzichtelijk op de website van het
pensioenfonds.
Deze tijdelijke regeling is van kracht voor alle aangesloten SCA
ondernemingen behalve voor Interforest Terminal Rotterdam
B.V.. Deze onderneming betaalt vanaf 1 januari 2012 een
premie van 21,4% en het opbouwpercentage is ongewijzigd
gebleven op 1,75%. Het historisch premieverloop voor de
overige SCA ondernemingen is als volgt:
Stichting Pensioenfonds SCA
Pensioenpremie Ring H* (% salarissom)
2012
2012 2011 2010-2006
1 juni-31 dec 1 jan-31 mei
Basisregeling
14,7% 16,6% 14,6% 13,8%
Overgangsregeling
1,9% 2,0% 2,0% 2,6%
Beschikbare Premieregeling
2,8% 2,8% 2,8% 3,0%
Totaal
19,4% 21,4% 19,4% 19,4%
* Geldt niet voor Interforest Terminal Rotterdam BV, voor toelichting zie tekst hierboven
De ondernemingen zijn verantwoordelijk voor de (fysieke)
betaling van de premie aan het pensioenfonds. De verdeling van
de premie tussen werkgever en werknemers is de
verantwoording van de sociale partners. De totale premie in
2012 is betaald door de ondernemingen, er was geen
premiebijdrage van de werknemers.
De methodiek voor bepaling van de premie van de
(aangesloten) onderneming(en) is vastgelegd in artikel 4 van de
uitvoeringsovereenkomst (per 1 januari 2009) met het
pensioenfonds. De aangesloten SCA ondernemingen (zie ook
pagina 5 van dit jaarverslag) hebben ieder hun eigen
uitvoeringsovereenkomst, met mogelijk specifieke, afwijkende
bepalingen. De uitvoeringsovereenkomsten worden niet
jaarlijks aangepast aan bestuursbesluiten over premieniveaus.
Onderstaande weergave van artikel 4 is de
uitvoeringsovereenkomst van SCA Hygiene Products Zeist
B.V. met het pensioenfonds en geeft de stand aan per 1 januari
2009.
1. De door de vennootschap verschuldigde jaarbijdrage voor
de pensioenregeling voor 55-plussers en het gedeelte van de
pensioenregeling voor 55-minners dat betrekking heeft op
een uitkeringsovereenkomst, wordt vastgesteld op basis van
de volgende uitgangspunten.
a. De bijdrage bedragen voor elke deelnemer minimaal de
kostendekkende premie. Voor 2010 is deze vastgesteld
op 13,8% van het pensioengevende salaris zoals
vastgelegd in de reglementen.
b. Voor ieder volgend jaar is de bijdrage afhankelijk van
de geschatte dekkingsgraad per 31 december van het
voorgaande jaar, zijnde het quotiënt van de
marktwaarde van de beleggingen vermindert met de
kortlopende schulden enerzijds en de voorziening
pensioenverplichtingen, berekend volgens de
grondslagen van de Stichting, zoals vastgelegd in de
ABTN, anderzijds.
-
Indien de geschatte dekkingsgraad lager is dan
105% stort de werkgever binnen een jaar bij tot
105%.
-
Indien de geschatte dekkingsgraad beneden de
vereiste dekkingsgraad op grond van het Financieel
Toetsingskader ligt (buffergrens), wordt de premie
het volgende jaar maximaal 2%-punt hoger.
-
Indien de geschatte dekkingsgraad 20%-punt boven
de vereiste dekkingsgraad op grond van het
Financieel Toetsingskader ligt (buffergrens), kan de
premie met maximaal 2%-punt verlaagd worden; de
premie zal echter niet lager zijn dan de
kostendekkende premie.
-
Indien de geschatte dekkingsgraad 30%-punt boven
de vereiste dekkingsgraad op grond van het
Financieel Toetsingskader ligt (buffergrens),
rekening houdend met de premierestitutiegrens
zoals gedefinieerd in de Pensioenwet, kan de
vennootschap verzoeken het bedrag boven deze
grens te restitueren.
-
Indien in de loop van het jaar blijkt dat de premie
op basis van de werkelijke dekkingsgraad per 31
december van het voorgaande jaar afwijkt van de
premie die is vastgesteld op basis van de geschatte
dekkingsgraad per dezelfde datum, wordt de premie
voor het lopende jaar alsnog vastgesteld op basis
van de werkelijke dekkingsgraad per 31 december
van het voorgaande jaar.
-
Indien in de loop van het jaar blijkt dat de geschatte
dekkingsgraad op enig moment in het jaar lager is
dan 105%, zal op dat moment bekeken worden of
aanpassing van de bijdrage noodzakelijk is.
c. Deze methodiek wordt iedere 3 jaar door de
vennootschap en de stichting gezamenlijk geëvalueerd,
te beginnen met de bijdrage voor 2012. Indien in een
situatie van een eventueel herstelplan blijkt dat op basis
van deze methodiek het beoogde doel uit het herstelplan
niet bereikt kan worden, is het mogelijk deze methodiek
ter discussie te stellen.
2. De door de vennootschap verschuldigde jaarbijdrage voor
de Flexibel Prepensioen 55-plussers bedraagt 3% van het
pensioengevende salaris zoals vastgelegd in het
bijbehorende reglement. De door de vennootschap
verschuldigde jaarbijdrage voor het gedeelte van de
pensioenregeling 55-minners dat betrekking heeft op een
premieovereenkomst, is gelijk aan het leeftijdsafhankelijk
percentage van de pensioengrondslag plus een vast bedrag
conform de staffel uit het desbetreffende
pensioenreglement.
3. Daarnaast betaalt de vennootschap een zodanige additionele
bijdrage voor uitvoering van de overgangsmaatregelen zoals
opgenomen in de reglementen en vastgelegd in de geldende
met de vakverenigingen overeengekomen collectieve
arbeidsovereenkomst. Voor 2009 bedraagt deze additionele
bijdrage voor iedere deelnemer 5,6% van het
pensioengevende salaris zoals vastgelegd in de
reglementen, vermindert met de bijdrage zoals gedefinieerd
in lid 2 van dit artikel. De additionele bijdrage wordt eens
per vijf jaar getoetst. Indien blijkt dat de bijdrage niet
toereikend is, zal de vennootschap in overleg treden met de
vakverenigingen om tot nadere afspraken te komen.
4. De vennootschap is de in lid 1 t/m 3 bedoelde premie
verschuldigd aan de Stichting.
1... ...
Powered by FlippingBook