Jaarverslag 2012, Stichting Pensioenfonds SCA - page 28

Stichting Pensioenfonds SCA Jaarverslag 2012
27
11. Financiële positie van het fonds
11.1 Samenvatting
Beide ringen behaalde in 2012 een positief resultaat. De
toename van de verplichtingen door daling van de rente
samen met de uitkeringen waren lager dan de
opbrengsten van de beleggingen en de premiebijdragen.
Stichting Pensioenfonds SCA
Financiele positie van het fond in euro miljoen
2012
2011
2012
2011
Afgeleide rente
2,52% 2,75% 2,41% 2,73%
Resultaat
7,0
-5,4
4,2
-11,3
Eigen vermogen
19,1
12,1
15,1
10,8
Belegd vermogen
287,5
255,1
251,1
227,8
Verplichtingen
268,4
243,0
236,0
217,0
Dekkingsgraad
107,1% 105,0% 106,4% 105,0%
Vereiste dekkingsgraad obv 113,9% 111,6% 113,7% 110,6%
strategische mix
Vereiste dekkingsgraad obv 114,7% 113,9% 114,0% 112,8%
feitelijke beleggingen mix
Ring H
Ring P
Ondanks het dekkingsgraadherstel in 2012 bij beide
ringen is het herstelplan van april 2009 van kracht
gebleven.
11.2 Herstelplan
Op 1 april 2009 is er voor Ring H en P ieder apart een
herstelplan en een continuïteitsanalyse ingediend bij de
toezichthouder. De kernelementen van deze
herstelplannen worden weergegeven in de door DNB
voorgeschreven sjablonen. De ontwikkeling van de
financiële positie vanaf 2009 ten opzichte van de
herstelplannen worden in onderstaande grafiek
weergegeven:
Ultimo jaartelpad Ring H lisatie Ring H Herstelpad Ri Realisatie Ring P
'09
104,7% 111,5% 106,9% 110,6%
'10
108,7% 108,7% 111,0% 111,7%
'11
111,3% 105,0% 114,5% 105,0%
'12
112,7% 107,1% 118,0% 106%
'13
113,5%
119,5%
'14
114,2%
121,1%
'15
115,2%
123,4%
'16
116,1%
124,2%
'17
117,2%
123,5%
'18
118,2%
125,6%
'19
119,3%
127,5%
'20
120,0%
129,8%
'21
121,4%
132,1%
'22
122,0%
134,5%
'23
122,9%
136,8%
100%
105%
110%
115%
120%
125%
130%
'09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20
Herstelpad RingH
Realisatie Ring H
Herstelpad RingP
Realisatie Ring P
In 2009 waren de dekkingsgraden van Ring H en P hoger
dan de verwachte dekkingsgraden uit het herstelplan. In
2010 waren deze bij Ring H gelijk en bij Ring P licht
hoger. In 2011 en 2012 zijn de dekkingsgraden lager
uitgekomen dan geprognotiseerd in het herstelplan. De
feitelijke mutatie in 2012 van de dekkingsgraden ten
opzichte van de verwachtingen conform de ‘evaluatie van
het herstelplan 2012’ wordt weergegeven in de volgende
tabel:
Stichting Pensioenfonds SCA
Dekkingsgraadontwikkeling 'evaluatie herstelplan 2012'
Werkelijk Herstelplan Werkelijk Herstelplan
Stand primo 2012
105,0% 105,0% 105,0% 105,0%
- Premie
0,1% 0,2% 0,4% 0,5%
- Uitkeringen
0,1% 0,1% 0,2% 0,2%
- Indexatie
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
- Rentetermijnstructuu -6,1% 0,0% -6,7% 0,0%
- Overrendement
10,5% 4,2% 9,7% 4,2%
- Overige mutaties
-2,5% 0,0% -2,3% 0,1%
Ultimo 2012
107,1% 109,5%
106,4% 110,0%
Ring H
Ring P
Door daling van de afgeleide rente en verzwaring van de
levensverwachting is het werkelijke herstel
achtergebleven bij het herstelplan. De component
rendement is aanzienlijk beter dan verwacht.
11.3 Beleid
Het beleid in relatie tot de financiële positie van de
ringen kent een groot aantal facetten. De belangrijkste
hierbij zijn:
-
Vermogensbeheer (Hoofdstuk 6)
-
Premie-, franchise- en indexatiebeleid (Hoofdstuk 9)
-
Kostenbeheersing/governance (Hoofdstuk 5)
-
Integraal risicobeleid (Hoofdstuk 10)
Het beleid op deze onderdelen wordt in verwezen
hoofdstukken toegelicht.
In 2012 zijn er nieuwe continuïteitsanalyses uitgevoerd.
Uitgaande van (toegestane) rendementen van 5,2%
voldoen zowel Ring H als P aan de consistentietoetsen
voor vermogens- en indexatieverwachtingen.
11.4 Toelichting op resultaat
De onderstaande financiële resultaten zijn gebaseerd op
de analyse van de actuaris. Hierbij wordt het resultaat
opgesplitst naar het resultaat op aparte betalingsstromen.
De belangrijkste betalingsstromen zijn:
-
Premie
: dekt de premie de stijging van de
voorzieningen, nabetalingen en administratieve
kosten na aftrek van een vaste kostenvoorziening.
-
Beleggingen
: hoe verhouden de
beleggingsopbrengsten zich tot het resultaat met een
korte rente van 1,544% (2011: 1,296%).
-
Indexatie
: hoeveel wordt er betaald aan indexatie.
-
Kosten
: hoe verhouden de werkelijke kosten zich tot
de beschikbare bijdragen uit premie en
voorzieningen.
-
Kanssysteem
: resultaat op ondermeer sterfte en
arbeidsongeschiktheid.
-
Rentetermijnstructuur
: wat is de betalingsstroom als
gevolg van wijziging van de rentetermijnstructuur.
-
Overige
.
1... ...
Powered by FlippingBook