Nieuws

2019: een mooi (beleggings)jaar

We hebben het jaar 2019 mooi afgesloten. Door de positieve beleggingsresultaten was ons totaalrendement 19,1%. In 2018 was dat -1,5%. Ons belegd vermogen groeide van 455,3 miljoen in 2018 naar 565,2 miljoen in 2019.

De actuele dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Essity is in het vierde kwartaal van 2019 uitgekomen op 101,5%. Over geheel 2019 is een totaalrendement behaald van 19,1%. Zowel de vastrentende waarden als de zakelijke waarden droegen daaraan bij. Het belegde vermogen bedroeg euro 565,2 miljoen.

Financiële positie

Het belegde vermogen is in 2019 toegenomen door een positief rendement op vermogen van 19,1% tot euro 565,2 miljoen. De verplichtingen zijn eind 2019 uitgekomen op euro 556,7 miljoen. De actuele dekkingsgraad bedroeg daardoor 101,5%.

De beleidsdekkingsgraad daarentegen daalde over deze periode van 104,7% tot 99,5%. De beleidsdekkingsgraad is de verhouding tussen het belegde vermogen en de verplichtingen als gemiddelde van voorgaande 12 maanden. De zeer lage actuele dekkingsgraden in het midden van 2019 drukte de gemiddelde 12-maandsdekkingsgraad.

Het totaalrendement van 19,1% is het gevolg van waardestijging van vastrentende waarden door daling van de rente en door tevens een hoog rendement bij zakelijke waarden. Het rendement over 2019 voor de Matching portefeuille (staatsobligaties, bedrijfsobligaties, hypotheken, rente-swaps en kasmiddelen) was positief met 17,4% door daling van de rente. De bijdragen van de beleggingsklassen waren voor Euro staatsobligaties 11,1%, Euro bedrijfsobligaties 5,4%, hypotheken 6,3% en rentederivaten 25,1%. De Return portefeuille (hoogrentende obligaties, aandelen en vastgoed/infrastructuur) behaalde een positief rendement van 20,3%, waarvan hoogrentende obligaties 15,2%, aandelen 27,0% en vastgoed/infrastructuur 11,6%. De ontwikkelingen van de financiële positie over 2019 en de lange termijn rendementen worden in onderstaande tabel weergegeven:

Toelichting op ontwikkelingen voor de beleggingsportefeuille

Het rendementen in 2019 hebben alle verwachtingen overtroffen. Door aanzienlijke daling van de rente in het jaar resulteerde in een belangrijke waardestijging van de obligaties. De rente is verder gedaald door afnemende groei en grote spaaroverschotten (onder andere door vergrijzing bijvoorbeeld in Japan en Europa) én door ingrepen van centrale banken. Het bijzondere rendement op de zakelijke heeft meerdere redenen. De groei in de wereld behoudt een niveau boven de 3% waardoor winstontwikkelingen bij ondernemingen op peil blijven. Zakelijke waarden zijn ook extra in trek in relatie tot laag renderende obligaties.

Verwachtingen 2020

Er blijven veel risico’s in het economische- en politieke speelveld zoals bijvoorbeeld het handelsconflict tussen de VS en China, de Brexit, klimaatverandering, het Corona virus. Tevens nemen schulden van landen en bedrijven weer toe. IMF heeft de verwachtingen van de wereldgroei licht naar beneden bijgesteld. Aan de andere kant is het verwachte groeiniveau nog steeds rond de 3,3%. En dus gemiddeld nog steeds aan de hoge kant. Vooruitzichten voor bepaalde sectoren zijn gunstig vanwege technische doorbraken en bijvoorbeeld extra (klimaat) gedreven investeringen.

Voor additionele informatie:

Kijk op deze website of neem contact op met Mathijs van Gool, Directeur Stichting Pensioenfonds Essity, mathijs.van.gool@essity.com of bel 06-507 43 778.

Bekijk de pdf-versie van dit bericht.