Nieuws

Uitgave Absorber december 2018

De belangrijkste ontwikkelingen bij Stichting Pensioenfonds Essity.

December is een maand van terug- en vooruitkijken. Op het moment van schrijven van deze Absorber zijn de financiële markten in mineur. Het rendement van het fonds over het gehele jaar is tot en met november 0%. Toch is er ook belangrijk positief nieuws: door de goede eerste jaarhelft van 2018 zal naar grote verwachting de eindejaar beleidsdekkingsgraad boven de minimale wettelijke bufferniveau komen van 104,3%. Het herstel van de dekkingsgraad is dan goed op weg en -voor de duidelijkheid – kortingen op onze pensioenen zijn momenteel niet aan de orde.

Toetreding BSN vanaf 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 zullen onze nieuwe BSN en Essity Assen collega’s toetreden bij het pensioenfonds. Onze collega’s zullen dan hun pensioenrechten conform onze regeling gaan opbouwen. Het pensioenfonds heet allen zeer welkom.

Pensioensector komt met convenant Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB)

De pensioensector in Nederland heeft het initiatief genomen voor het opzetten van de ambitie voor maatschappelijk verantwoord beleggen op basis van UN mensenrechten en OESO richtlijnen. Deze ambitie is vastgelegd in het zogenaamde IMVB-Convenant. Deze sectorambitie sluit naadloos aan bij de eerder door ons fonds vastgelegde MVB-ambitie. Het bestuur van het fonds is voornemens dit convenant in december mede te ondertekenen.

Mislukken nationaal pensioenakkoord

Ondanks grote inzet van de politiek en sociale partners is er geen nationaal pensioenakkoord gekomen. Het dossier is dan ook zeer complex, van het zoeken tot een oplossing voor de almaar stijgende AOW leeftijd tot het vinden van een oplossing van de doorsneepremie, zzp’ers en de potentiele kortingsrisico’s van lands grootste fondsen. Eigenlijk kan worden vastgesteld dat de benodigde financiering voor het oplossen van deze problemen in de grootteorde liggen van tientallen miljarden euro, geld dat er gewoonweg niet is. Voor de pensioenfondsen is het teleurstellend dat ondanks de goed draaiende economie toch door het huidige wetgevende kader kortingen doorgevoerd zouden moeten worden. Overigens zou de minister hierover nog een ander besluit kunnen nemen. Het is te verwachten dat achter de schermen het overleg volop doorgaat.

Vooruitblik 2019

De economische vooruitzichten voor 2019 zijn onzeker. Eigenlijk is dat altijd wel zo, maar nu zijn er vele, nauwelijks te voorspellen ontwikkelingen: Komt er een oplossing voor de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China? Hoe ontwikkelt zich in Europa Italië en de Brexit? Is de terugval van de economische groei in de opkomende economieën incidenteel of voor de langere termijn? Is de groei van de ontwikkelde economieën als de Verenigde Staten, Europa en Japan over hun hoogtepunt heen? De uitkomst is moeilijk te voorspellen. Stichting Pensioenfonds Essity heeft door verdere spreiding van haar beleggingen in 2018 een nog robuustere portefeuille opgezet die beter bestand is tegen financiële schokken.

Het bestuur en directie wenst u plezierige feestdagen en een gezond en voorspoedig 2019.

Het pensioenfonds informeert belanghebbenden periodiek via nieuwsberichten op deze website. Voor additionele informatie kijk op de website of neem contact op met Mathijs van Gool, mathijs.van.gool@essity.com of bel 06-507 43 778.

Ga naar de pdf-versie van deze uitgave .