Herstelplan

Een pensioenfonds beheert een vermogen dat is bestemd voor de pensioenuitkeringen die nu en in de toekomst moeten worden verstrekt. Als dit vermogen gedeeld wordt door de waarde van de toekomstige uitkeringen (de pensioenverplichting van het fonds), dan ontstaat een beeld van de financiële gezondheid van een pensioenfonds. Deze uitkomst  heet de dekkingsgraad.

De dekkingsgraad is 100% als het vermogen van het pensioenfonds precies even groot is als de waarde van de toekomstige uitkeringen die het pensioenfonds naar verwachting moet doen. Eenvoudig gezegd: voor iedere euro die betaald moet worden is er een euro in kas. Volgens de wettelijke regels heeft een pensioenfonds echter ook buffers nodig om toekomstige tegenvallers te kunnen opvangen. De hoogte van de buffers is afhankelijk van de specifieke situatie bij het pensioenfonds.

Herstelplan: regels gewijzigd in 2015

Per 1 januari 2015 gelden nieuwe financiële spelregels voor pensioenfondsen. Daarin zijn ook regels opgenomen waaraan de financiële positie van een pensioenfonds moet voldoen. Volgens die regels was de financiële positie van ons pensioenfonds eind 2015 niet voldoende. De beleidsdekkingsgraad bedroeg 102,0%, terwijl de vereiste dekkingsgraad 117,4% is. Het fonds heeft daarom vóór 1 april 2016 een herstelplan moeten indienen bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). In dit herstelplan is vastgelegd welke maatregelen worden ingezet om binnen 10 jaar weer over voldoende buffers te beschikken. DNB heeft inmiddels ingestemd met het herstelplan.

Wat betekent het herstelplan voor u?

De nieuwe pensioenregels zorgen er in algemene zin voor dat uw pensioen stabieler wordt. Tegelijkertijd wordt het lastiger om de aanspraken en uitkeringen te verhogen (indexatie), want de regels daarvoor zijn strenger geworden.

In het herstelplan zijn maatregelen opgenomen, waarbij goed is gekeken naar de evenwichtige belangenafweging voor alle betrokkenen bij ons pensioenfonds. Ook het verwachte toekomstige rendement zal bijdragen aan het herstel.
Het kan nog een paar jaar duren voordat de financiële positie van ons fonds goed genoeg is om de (opgebouwde) pensioenen te verhogen.

Op basis van het herstelplan wordt eind 2026 een beleidsdekkingsgraad van 128,3% verwacht. Hiermee is naar verwachting het herstel voldoende conform de nieuwe regels voor pensioenfondsen. Zolang de financiële situatie onvoldoende blijft, moet ons fonds ieder jaar een nieuw herstelplan indienen.