Verantwoord beleggen

Sociale partners van Stichting Pensioenfonds Essity zien beleggingsrisico’s indien de maatschappij zich niet duurzaam ontwikkelt en/of indien ondernemingen (en landen) zich niet verantwoord gedragen. De kans op boetes, dan wel maatschappelijke afwaardering, beleggingsrisico’s, etc. zijn dan extra groot. Sociale partners zien maatschappelijk verantwoord beleggen dan ook als onderdeel van het risicoprofiel van het pensioenfonds en hebben uitgangspunten hieromtrent opgesteld. Deze zijn:

 1. Het is de ambitie dat alle beleggingen ten minste voldoen aan de UN Global Compact Principles.
 2. De beleggingen conform ESG dienen tegen gelijke kosten uitgevoerd te worden.
 3. MVB kan invloed hebben op het rendement. Deze effecten worden als gevolg van de keuze voor MVB geaccepteerd.
 4. Extra MVB-criteria kunnen worden gehanteerd na goedkeuring door sociale partners.

Deze richtlijnen zijn mede zo opgesteld dat het MVB-proof beleggingsuniversum objectief wordt vastgesteld. Zo wordt voorkomen dat door bepaalde sentimenten op voorhand te veel beleggingsmogelijkheden worden uitgesloten.

De volgende uitvoeringsbeginselen geven richting aan de uitvoering van verantwoord beleggen en leggen een verbinding tussen de strategische ambities en de context waarin verantwoord beleggen wordt uitgevoerd, de thema’s waar deze zich op richten en de instrumenten waarmee de onderwerpen geborgd worden in de beleggingen.

Strategische ambities en context

Verantwoord beleggen bij Stichting Pensioenfonds Essity staat niet op zichzelf, maar staat in dienst van de strategische ambities en speelt zich af in de risicocontext. In deze MVB-uitvoeringsbeginselen wordt ingegaan op die strategische ambities en context.

 1. Bewust en uitlegbaar
  Stichting Pensioenfonds Essity wil bewust beleggen. Dat betekent dat Stichting Pensioenfonds Essity wil weten waar ze in belegt en aan anderen kan uitleggen waarom bepaalde beleggingen in portefeuille zijn opgenomen. Stichting Pensioenfonds Essity wil ook de keuzen rond verantwoord beleggen helder en toetsbaar motiveren. Om zijn ambities ten aanzien van maatschappelijk verantwoord beleggen te realiseren, heeft Stichting Pensioenfonds Essity een beleid vastgesteld binnen het kader van de uitgangspunten van sociale partners.

 2. Integraal onderdeel
  Stichting Pensioenfonds Essity benadert verantwoord beleggen als een integraal onderdeel van het beleggingsproces. Dat betekent dat verantwoord beleggen wordt toegepast in de gehele beleggingsketen. In elk strategiedocument, mandaat en investeringsvoorstel wordt het aspect verantwoord beleggen geadresseerd. Bij de selectie en monitoring van vermogensbeheerders wordt integratie van materiële ESG-risico’s en -kansen meegewogen.
  Omdat Stichting Pensioenfonds Essity gelooft dat verantwoord beleggen bijdraagt aan een goede inschatting van de lange termijn houdbaarheid van investeringen, wil Stichting Pensioenfonds Essity informatie over ESG-factoren meenemen in investeringsbeslissingen. Deze ‘ESG-integratie’ betekent dat Stichting Pensioenfonds Essity relevante ESG-informatie wil betrekken bij het opstellen van beleggingsstrategieën en –mandaten, bij de selectie en monitoring van externe vermogensbeheerders en deze informatie wil betrekken bij de actieve beleggingsbeslissingen die worden genomen.

 3. In lijn met internationale verdragen
  Stichting Pensioenfonds Essity respecteert de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en aanverwante verdragen. Ook hanteert het de kernverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties (ILO). Zo zet Stichting Pensioenfonds Essity zich met het dialoogbeleid in voor vrijheid van vakvereniging en het recht op collectieve onderhandelingen, maar ook voor het uitbannen van elke vorm van gedwongen arbeid, kinderarbeid en arbeidsdiscriminatie. Stichting Pensioenfonds Essity wil dat bedrijven zich houden aan de UN-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de Leidende Beginselen over Bedrijven en Mensenrechten van de Verenigde Naties (United Nation’s Guiding Principles on Business and Human Rights). Stichting Pensioenfonds Essity onderschrijft de Principles for Responsible Investment (PRI) van de Verenigde Naties.

Thema’s: ESG (Environment, Social and Governance)

De onderwerpen rond verantwoord beleggen zijn dynamisch. ESG-factoren zijn de thema’s die samenvatten waar verantwoord beleggen volgens Stichting Pensioenfonds Essity om gaat. Deze drie thema’s worden hieronder toegelicht. Hoe de thema’s vervolgens worden geoperationaliseerd in de beleggingen van Stichting Pensioenfonds Essity volgt onder het kopje ‘instrumenten’.

 1. Thema Milieu en Klimaat (Environment)
  Stichting Pensioenfonds Essity zorgt voor een betaalbaar, duurzaam en zo veel mogelijk waardevast pensioen voor alle deelnemers. Een duurzaam pensioen betekent ook dat het pensioen genoten kan worden in een gezonde wereld. Dat betekent dat Stichting Pensioenfonds Essity rekening wil houden met de gevolgen die beleggingen op het milieu hebben. Maar het betekent ook dat Stichting Pensioenfonds Essity let op de waardevastheid van beleggingen bij een veranderend klimaat. Om aan deze uitgangspunten over klimaat invulling te geven meet Stichting Pensioenfonds Essity jaarlijks de CO2-voetafdruk van de aandelenportefeuille. Stichting Pensioenfonds Essity probeert de CO2-uitstoot van de bedrijven waarin het belegt te verminderen door middel van het dialoogbeleid. Stichting Pensioenfonds Essity kiest daarbij in eerste instantie voor de dialoog en sluit bedrijven met een hoge CO2-uitstoot niet direct uit.

  Naast klimaatverandering bestaat de E van Environment uit talloze andere vraagstukken, bijvoorbeeld vervuiling en gebruik van grondstoffen en schaarste. Daarom wil Stichting Pensioenfonds Essity van deze ontwikkelingen, kansen en risico’s op de hoogte zijn. Allereerst om de gevolgen voor haar beleggingen in te kunnen schatten, maar ook om zich bewust te zijn van de gevolgen van haar beleggingen op deze thema’s.

 2. Thema Mensen- en arbeidsrechten, maatschappij (Social)
  Sociale aspecten van de beleggingen zijn onder andere de onderwerpen arbeidsrechten, gezondheid, veiligheid en mensenrechten. Niet alleen is het belangrijk dat overal ter wereld mensen hun werk veilig en gezond kunnen uitoefenen, maar ook dat zij rechten hebben op een fatsoenlijk salaris en dat zij niet bang behoeven te zijn om misstanden op en rond de werkvloer aan te kaarten. Wij vragen bedrijven om te rapporteren over de invloed van de eigen activiteiten op het gebied van de mensenrechten in bepaalde sectoren en regio’s om de ketentransparantie te vergroten. Stichting Pensioenfonds Essity spreekt hier niet alleen bedrijven op aan, maar ondersteunt ook samenwerking tussen industrie, overheid en maatschappelijke organisaties om draagvlak en efficiëntie van dit thema te vergroten.

 3. Thema Governance
  Stichting Pensioenfonds Essity vindt dat directies en besturen van bedrijven zich moeten inspannen voor goed bestuur. Ook voor landen waaraan Stichting Pensioenfonds Essity geld uitleent is een betrouwbare overheid van belang. Allereerst omdat een degelijk en controleerbaar bestuur op langere termijn betere beleggingsresultaten geeft. Maar ook omdat Stichting Pensioenfonds Essity vindt dat beloningsstructuren verantwoord moeten zijn. Ook laat Stichting Pensioenfonds Essity haar invloed op aandeelhoudersvergaderingen gelden op dit punt.

Instrumenten

Om de thema’s E, S en G en de onderwerpen die daar onder vallen te operationaliseren, werkt Stichting Pensioenfonds Essity met verschillende instrumenten. Deze worden ingezet al naar gelang het thema. Welke instrumenten worden ingezet besluit Stichting Pensioenfonds Essity, rekening houdend met de effectiviteit van het instrument bij het betreffende thema.

 1. Instrument Uitsluiting
  Als verantwoord belegger probeert Stichting Pensioenfonds Essity om verbetering te bewerkstelligen bij bedrijven waar dit nodig is, door gebruik te maken van zijn aandeelhoudersrechten en door het aangaan van een dialoog. Er is ook een aantal bedrijven waarin Stichting Pensioenfonds Essity sowieso niet wil beleggen.

  Stichting Pensioenfonds Essity belegt niet in ondernemingen die producten maken die in strijd zijn met door Nederland ondertekende internationale verdragen, of waarvan de producten in strijd zijn met de principes van Stichting Pensioenfonds Essity.

  Ook wordt niet belegd in landen die in strijd handelen met de internationale verdragen of die op de sanctielijsten van de Verenigde Naties of de Europese Unie staan.

 2. Instrument Actief aandeelhouderschap
  Stichting Pensioenfonds Essity is een actief aandeelhouder. Stichting Pensioenfonds Essity kijkt goed naar hoe de ondernemingen waarin wordt belegd omgaan met de ESG-criteria. Indien Stichting Pensioenfonds Essity van mening is dat het beter kan, wordt het bedrijf daarop aangesproken. Dat doet Stichting Pensioenfonds Essity om de risico’s van ondernemingen beter te kunnen inschatten en waar mogelijk te verkleinen. Stichting Pensioenfonds Essity denkt van tevoren na over de thema’s waarover ze met een bedrijf in gesprek gaat.

  Actief aandeelhouderschap betekent ook dat Stichting Pensioenfonds Essity stemt op aandeelhoudersvergaderingen in binnen- en buitenland en – als dat nodig is – deelneemt in juridische procedures om geleden financiële schade te verhalen. Ook betekent het actief aandeelhouderschap dat Stichting Pensioenfonds Essity met overheden en toezichthouders in gesprek wil zijn over beleid en regelgeving.

  Bekijk via de Stemmonitor hoe wij gestemd hebben op onze aandelen.

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Pensioenfondsen en andere financiële instellingen vallen onder de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De kern van deze Europese wetgeving is het bieden van transparantie over welke rol duurzaamheidsaspecten spelen bij het nemen van beleggingsbeslissingen. U leest meer over hoe wij invulling geven aan de regels van de SFDR op onze website.

EU-criteria voor ecologisch duurzame activiteiten

Wij houden bij onze beleggingen formeel gezien op dit moment nog geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten (zoals bedoeld in de EU Taxonomieverordening).

 

Meer informatie

Hoe zorgen wij ervoor dat onze beleggingen zoveel mogelijk rendement opbrengen, met zo weinig mogelijk risico en kosten? Dat staat in ons Beleggingskader.

Het pensioenfonds heeft het vermogensbeheer uitbesteed aan MN. Een groot deel van het vermogen is ondergebracht in door MN beheerde beleggingsfondsen. Lees meer over verantwoord beleggen op de website van MN.