Belegd vermogen

Het belegd vermogen is het volledige bedrag dat het pensioenfonds belegt. Stichting Pensioenfonds Essity belegt onder meer in onroerende zaken, zakelijke waarden, vastrentende waarden en derivaten. Hoe Stichting Pensioenfonds Essity belegt, leest u in het Beleggingsbeleid. Het beleggingsbeleid is gedetailleerd uitgewerkt in het Beleggingskader.

Het meest recente belegd vermogen van Stichting Pensioenfonds Essity staat in het laatste kwartaalnieuwsbericht. Dit vindt u in de rubriek Nieuws.

Verschillende categorieën

Aan beleggen zijn risico's verbonden. Beleggingen kunnen door omstandigheden meer of minder waard worden. Het pensioenfonds vindt het belangrijk om deze risico’s te kennen en te beheersen. Daarom spreidt Stichting Pensioenfonds Essity het risico van de beleggingen door te beleggen in verschillende beleggingscategoriën.

Het fonds belegt in vastrentende waarden en zakelijke waarden. Vastrentende waarden zijn bijvoorbeeld staats- en bedrijfsobligaties en hypotheken. Kenmerk van vastrentende waarden is dat het pensioenfonds een vaste rente ontvangt voor deze beleggingen gedurende de looptijd. Zakelijke waarden zijn bijvoorbeeld aandelen en vastgoed/infrastructuur. Deze beleggingen zijn meer risicovol en kunnen in kortere tijd sneller in waarde wisselen. Zakelijke waarden leveren over het algemeen een hoger rendement dan vastrentende waarden.

Verdeling beleggingen

De beleggingen van Stichting Pensioenfonds Essity waren eind 2020 op de volgende manier verdeeld:

Meer weten? Lees het het Beleggingsbeleid, het Beleggingskader en het jaarverslag.