Wat doet het fonds?

Het pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Essity is een ondernemingspensioenfonds van de onderneming Essity en aangesloten ondernemingen. Het fonds is eigenaar van het beheerde vermogen.

Missie en visie

Stichting Pensioenfonds Essity heeft ten doel het uitvoeren van pensioenovereenkomsten van de aangesloten ondernemingen en in het kader daarvan het verstrekken of doen verstrekken van pensioen- of andere uitkeringen aan deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden, één en ander in overeenstemming met de bepalingen van de statuten van het pensioenfonds, het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomsten.

Strategie

Het bestuur streeft voor haar beleid en uitvoering in al haar werkzaamheden naar best-practice realisatie en met name naar een optimale verhouding in kwaliteit en kosten.

Taak

Dit zijn de belangrijkste taken van het pensioenfonds:

  • het vermogen goed beheren
  • de pensioenadministratie correct uitvoeren
  • de pensioenen tijdig en correct uitkeren

Vermogensbeheer

Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor het vermogensbeheer. Het fonds maakt gebruik van een interne adviescommissie, de investeringscommissie. Het pensioenfonds maakt gebruik van meerdere vermogensbeheerders en gebruikt het model van een fiduciair vermogensbeheerder. De huidige fiduciair beheerder is Mn-Services Vermogensbeheer B.V. in Den Haag.

Pensioenadministratie

Het pensioenfonds heeft zijn pensioenadministratie uitbesteed aan een uitvoeringsorganisatie, AZL. Andere taken die AZL uitvoert in opdracht van het fonds zijn onder meer:

  • het uitbetalen van de pensioenen
  • communicatie, zoals deze website en uw Uniform Pensioenoverzicht
  • financiële administratie
  • bestuursadvisering