Klachten & geschillen

Stichting Pensioenfonds Essity voert uw pensioenregeling met de grootst mogelijke zorg uit. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over:

  • de manier waarop dit gebeurt
  • de manier waarop u bent behandeld of geïnformeerd
  • de uitleg en toepassing van de reglementen of statuten

Waar dien ik mijn klacht of geschil in?

Wanneer u een klacht of geschil hebt, dan kunt u dit schriftelijk mededelen aan het pensioenfonds. U neemt in elk geval de volgende informatie op:

  • de naam en het adres van degene die het betreft
  • de datum waarop u uw klacht of geschil indient
  • een duidelijke omschrijving van de klacht of van het geschil

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, heeft de administratie verder uw klantnummer en telefoonnummer nodig. Uw klantnummer vindt u op de brieven die u van het fonds ontvangt.

AZL verzorgt de administratie. U richt uw klacht of geschil aan AZL.

Dit kan per brief:
Stichting Pensioenfonds Essity
P/a AZL
Postbus 4471
6401 CZ Heerlen

of per e-mail:
mijnessitypensioen@azl.eu

Wat gebeurt er met mijn klacht of geschil?

Stichting Pensioenfonds Essity beoordeelt uw klacht of geschil.

Dient u een klacht in?

Binnen 5 werkdagen na ontvangst neemt AZL telefonisch contact met u op om de klacht te bespreken. We lossen het graag in één keer op. Is er meer tijd nodig, dan laten wij u weten wanneer u een reactie kunt verwachten. Komen we er niet uit? Dan kunt u rechtstreeks bezwaar indienen bij het bestuur van het pensioenfonds.

Is er een geschil?

U ontvangt binnen 3 werkdagen een schriftelijke bevestiging. AZL beoordeelt in overleg met de directie van Pensioenfonds Essity het geschil. U ontvangt het besluit van het pensioenfonds met een motivatie binnen 8 weken. Zijn er zwaarwegende redenen om niet binnen 8 weken te besluiten, dan laten wij u dat weten. Als het bestuur het nodig vindt, kunt u gelegenheid krijgen om het geschil mondeling toe te lichten.

Beroep tegen besluiten van het bestuur

Bent u het niet eens met de beslissing van het bestuur, dan kunt u de kwestie voorleggen aan de Ombudsman Pensioenen (of in bepaalde gevallen aan de Autoriteit Persoonsgegevens).

Postbus 93560
2509 AN Den Haag
Telefoon: 070–349 96 20

Het bestuur volgt in beginsel het advies van de Ombudsman Pensioenen, maar kan daar gemotiveerd van afwijken. Besluit het bestuur om van het advies van de Ombudsman Pensioenen af te wijken, dan laat AZL u dat weten.

Beroep op de rechter

Bent u het niet eens met de beslissing van het bestuur, dan kunt u zich richten tot de burgerlijke rechter.

Op de documentenpagina kunt u de volledige klachten- en geschillenregeling van het Pensioenfonds Essity inzien.