Toezicht

Stichting Pensioenfonds Essity legt verantwoording af aan meerdere organen, bijvoorbeeld het verantwoordingsorgaan. Toezicht op het pensioenfonds wordt gehouden door interne en extrene partijen zoals bijvoorbeeld interne sleutelfunctiehouders, de interne visitatiecommissie en extern De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het fonds legt verantwoording af in het jaarverslag.

De Nederlandsche Bank (DNB)

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de financiële markten. Zij controleert of financiële ondernemingen hun afspraken nakomen. Pensioenfondsen zijn belangrijke spelers op de financiële markten. Daarom moeten zij aan verschillende wettelijke eisen voldoen. DNB controleert of Stichting Pensioenfonds Essity aan de eisen voldoet. Zo controleert DNB bijvoorbeeld:

  • de deskundigheid van de bestuursleden
  • het vereist vermogen van het pensioenfonds
  • hoe het pensioenfonds wordt geleid
  • de pensioenreglementen
  • hoe Stichting Pensioenfonds Essity omgaat met waardeoverdrachten

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Mensen moeten vertrouwen hebben in de pensioensector en een bewuste keuze kunnen maken over hun pensioen. Daarom houdt de AFM toezicht op het gedrag van pensioenfondsen. De AFM controleert de kwaliteit van de informatie aan verzekerden. Volgens deze wet moet de informatie begrijpelijk, duidelijk, juist en op tijd zijn.

Intern toezicht

Controle op uitvoeringsprocessen is een van de Principes van goed pensioenfondsbestuur. Stichting Pensioenfonds Essity heeft deze controle de afgelopen jaren laten uitvoeren door een externe visitatiecommissie. Dat betekent dat onafhankelijke deskundigen elk jaar de uitvoeringsprocessen van de stichting controleren. Onafhankelijk betekent dat de deskundigen op geen enkele manier betrokken zijn bij het functioneren van het pensioenfonds.

De bevindingen van de visitatiecommissie staan in de jaarverslagen. Deze vindt u op de documentenpagina.