Toezicht

Stichting Pensioenfonds Essity legt verantwoording af aan meerdere organen, bijvoorbeeld het verantwoordingsorgaan. Toezicht op het pensioenfonds wordt gehouden door interne en externe partijen. Het fonds legt verantwoording af in het jaarverslag.

Certificerend actuaris

De certificerend actuaris controleert de zogeheten voorziening pensioenverplichtingen. Hij bekijkt of het pensioenfonds voldoende geld heeft om er zeker van te kunnen zijn dat (samen met de nog te ontvangen pensioenpremies) alle pensioenen kunnen worden betaald. Ook geeft de certificerend actuaris een verklaring die het pensioenfonds publiceert in zijn jaarrekening.

Controlerend accountant

De accountant controleert of de jaarrekening van het pensioenfonds klopt. Als hij de cijfers heeft goedgekeurd, geeft de accountant een accountantsverklaring af.

De Nederlandsche Bank (DNB)

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de financiële markten. Zij controleert of financiële ondernemingen hun afspraken nakomen. Pensioenfondsen zijn belangrijke spelers op de financiële markten. Daarom moeten zij aan verschillende wettelijke eisen voldoen. DNB controleert of Stichting Pensioenfonds Essity aan de eisen voldoet. Zo controleert DNB bijvoorbeeld:

  • de deskundigheid van de bestuursleden
  • het vereist vermogen van het pensioenfonds
  • hoe het pensioenfonds wordt geleid
  • de pensioenreglementen
  • hoe Stichting Pensioenfonds Essity omgaat met waardeoverdrachten

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Mensen moeten vertrouwen hebben in de pensioensector en een bewuste keuze kunnen maken over hun pensioen. Daarom houdt de AFM toezicht op het gedrag van pensioenfondsen. De AFM controleert de kwaliteit van de informatie aan verzekerden. Volgens deze wet moet de informatie begrijpelijk, duidelijk, juist en op tijd zijn.