Controle

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Essity legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Dit orgaan heeft vooral een controlerende rol binnen de organisatie van het fonds. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan een kleine adviserende rol.

Taak

Het verantwoordingsorgaan controleert of het bestuur:

  • goede beleidskeuzes heeft gemaakt
  • het beleid goed heeft uitgevoerd en
  • de Principes voor goed pensioenfondsbestuur heeft nageleefd

Het gaat daarbij vooral om de vraag of het bestuur bij zijn beleid op een evenwichtige manier heeft rekening gehouden met de belangen van alle belanghebbenden. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan staat in het jaarverslag. Dit vindt u op de documentenpagina van deze website. Het verantwoordingsorgaan kan ook ongevraagd advies aan het bestuur geven.

Samenstelling

Het verantwoordingsorgaan bestaat minimaal uit 4 leden. De werknemers worden door 2 leden vertegenwoordigd en de gepensioneerden en werkgever worden elk door 1 lid vertegenwoordigd. De leden zijn benoemd voor een periode van 4 jaar.

Naam

Namens

Nevenfuncties

Marjolein Ennema, voorzitter

werknemers

Essity Customer Marketing Manager

Ruben Vlek, secretaris

werknemers

Essity C&B Manager Nederland

Hans van Dun, lid

gepensioneerden

 

Rutger Lansbergen (lid per 1 januari 2021)

werknemers

Essity EWoW Finance Stream Lead

Peter Kuit, lid

werkgevers

Essity HR Director Consumer Goods

Certificerend actuaris

De certificerend actuaris controleert de zogeheten voorziening pensioenverplichtingen. Hij bekijkt of het pensioenfonds voldoende geld heeft om er zeker van te kunnen zijn dat (samen met de nog te ontvangen pensioenpremies) alle pensioenen kunnen worden betaald. Ook geeft de certificerend actuaris een verklaring die het pensioenfonds publiceert in zijn jaarrekening.

Controlerend accountant

De accountant controleert of de jaarrekening van het pensioenfonds klopt. Als hij de cijfers heeft goedgekeurd, geeft de accountant een accountantsverklaring af.

Compliance officer

De compliance officer controleert of het pensioenfonds zich aan de wet- en regelgeving houdt. Het doel hiervan is reputatieschade voorkomen. Ook checkt de compliance officer of Stichting Pensioenfonds Essity de gedragscode naleeft.

Overzicht

Meer partijen ondersteunen het bestuur van Stichting Pensioenfonds Essity. Een overzicht: